بررسي برخي كاربردهاي نسبيت عام در اختر فيزيك

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : ابوالفضل زيلوئي

ساخت ابر رساناي دماي بالا و بررسي اثر نا خالصي مغناطيسي و غير مغناطيسي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : محمد ايجي

بررسي نظري دستگاه تداخل كوانتومي ابر رساناي جريان مستقيم ومتناوب

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : نشمين ملكي

ساخت ابررساناي دماي بالا وبرسي جريان متناوب گزرنده از آن به پارامتر هاي مختلف

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : حامد عباسي

برسي نظري برخي كاربردهاي نانو ساختارهاي كپه اي و هوشمند در پزشكي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : مريم معماريان محمدي

بررسي نظري ارتباط پيشرفته نسبيت و الكترو ديناميك

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : محمد عاطف راد

مقدمه اي بر نقاط كوانتومي : چگالي حالت وترازهاي انرژي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : محسن جعفربكلو

مطالعه ساختار برخي دستگاهها و مواد نانو ساختار و برخي كاربرد هاي آنها

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : فاطمه گوران شوركچالي

الكترونها در نانو ساختارها واثرات كوانتومي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : سعيده سادات كاظمي

بررسي نظري الكتونيك مولكولي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : محمدرضا عربي

معادله فرل - پرانگ تعميم يافته در برخي ساختارهاي حالت جامد

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : مهسا بابام خاني ممقاني

بررسي پراكندگي نانو لوله هاي كربني در حلال آلي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : علي كوثري مهر

كاربرد نانو تكنولوژي در معماري و سازه

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : شكيلا محمدزاده

چگالش بوز - اينشتين وديناميك كوانتومي سيستمهاي خارج از تعادل گرمايي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : سيده هاجر حسيني كيا

بررسي مدل هاي مختلف خواص مكانيكي نانو ساختارها

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : زهرا رضائي

بررسي ساخت ابررساناهاي دماي بالاي مختلف

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : هديه عسگري

كاربرد ابر رسانايي در علوم و فنون نظامي و دفاعي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : فروغ شيخ

بررسي فرمول بندي نظريه ميدان هاي كوانتومي براي جمعيت فوتون ها و ارتباط آن باسيستم هاي پس ذره اي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : علي سلب عليان پور