تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

بررسي اطلاعات كوانتومي و ناسازگاري كوانتوميدر يك ابر رساناي هولوگرافيك و وابستگي آن به پارامترهاي سيستم

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, حسين محسني سجادي
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : اميرحسين يزدان پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بررسي نظري فرابرد كوانتومي و شكافتگي اطلاعات كوانتومي با استفاده از حالت درهم تنيده چند بخشي در حضور اثرات محيطي

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, علي طايفه رضا خاني
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : سارا چرمچي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

بررسي نظريه پيمانه اي در ابر رساناهاي نامتداول

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : محمد گل كار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي هندسه حالت هاي در هم تنيده در مدل كره بلوخ سه كيوبيتي حالتهاي خالص با استفاده از روش هاف فيبريشن

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, عليرضا خاني
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : مهران خسروجردي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

بررسي نظري اطلاعات كوانتومي و ناسازگاري كوانتومي در مايع كوانتومي توموناگا - لوتينگر در دماهاي پائين

نام اساتید: رضا افضلي, حسين حمزه پور, محمود جعفري, سيدمحسن صالح كوتاهي
Reza Afzali, Hossein Hamzehpour, Mahmoud Jafari, Seyed Mohsen Salehkoutahi
نام دانشجو : محمدرضا منتظري حفظ اباد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

اثر افت و خيز هاي اسپين ذاتي در ابررسانا هاي كپه اي و نانو مقياس نا متعارف

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : عميد علي زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

ناسازگاري كوانتومي در حالتهاي مناسب براي دورنوردي كوانتومي در سيستم هاي باز كوانتومي با استفاده از معادله ليندبلد

نام اساتید: رضا افضلي, ادريس فيض آبادي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, , Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : مصطفي دهقان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

آنتروپي يك نانو دانه ي ابر رساناي دو گافي : رويكرد نيمه كوانتومي

نام اساتید: رضا افضلي, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzali, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم معماريان محمدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

معادلات گينزبرگ - لاندائو در نانو ابررساناهاي دوگافي

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : سارا حاجي ملاعلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

خواص ترموديناميكي نانو ابررساناي غير متعارف استرونتيوم روتينيت با در نظر گرفتن افت و خيزهاي گاف انرژي

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : مهدي عسگري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

اثر پاريته ذرات در خواص ترموديناميكي يك نانو ابررساناي فرومغناطيس

نام اساتید: رضا افضلي, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzali, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : رؤيا پاكباز

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

درهم تنيدگي چند بخشي و گذار فاز كوانتمي در چگاله بوز-انيشتين

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : محمدرضا منتظري حفظ آباد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

جريان ها در نانو حلقه هاي ابررسانا در دماهاي پايين

نام اساتید: رضا افضلي, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzali, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سمانه سالاريه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

دور حضوري كوانتومي در سيستم هاي نقاط كوانتومي يك بعدي گونه و اثر اتلاف

نام اساتید: سيدمحسن صالح كوتاهي, رضا افضلي
Seyed Mohsen Salehkoutahi, Reza Afzali
نام دانشجو : ميثم عبدلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

همبستگي كوانتومي و ناسازگاري كوانتومي بلند برد در سيستم هاي همبسته

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : محمدحسن اركان نيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

نظريه كوانتومي براي مدارهاي الكتريكي در مقياس نانو در حضور اتلاف

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : مرضيه شعباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تونل زني كوانتمي دوبعدي در يك نانو اسكوئيد

نام اساتید: رضا افضلي, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Reza Afzali, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : فاطمه ره نورد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تغييرات آنتروپي وانرژي داخلي در مدارهاي الكترونيكي كوانتيزه نانو مقياس

نام اساتید: رضا افضلي, محمود جعفري, محمود جعفري
Reza Afzali, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : وحيده خروتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

بررسي نظري خواص اپتيكي نانو دانه هاي ابررسانا

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : عبدالقادر بازوند

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ترابرد كوانتومي گرمايي و اتلاف كوانتومي در نانو ابررسانا:روش ويگنر

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : وحيد محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

درهم تنيدگي كوانتمي ودورحضوري در نقاط كوانتومي

نام اساتید: سيدمحسن صالح كوتاهي, رضا افضلي
Seyed Mohsen Salehkoutahi, Reza Afzali
نام دانشجو : محمد ياري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

نظريه تابعي چگالي كوانتمي در سيمهاي كوانتومي ابررسانا

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : اصغر محجوب

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

درهم تنيدگي كوانتمي در سيستم هاي مزوسكوپي با اتلاف كوانتومي

نام اساتید: سيدمحسن صالح كوتاهي, رضا افضلي, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Seyed Mohsen Salehkoutahi, Reza Afzali, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : جلال سبحاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي نظري ابررسانايي در نانو سيم هاي كوانتمي

نام اساتید: رضا افضلي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Reza Afzali, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : آرزو آذربد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

اثر ميدان مغناطيسي و نويز بر خواص نانو سيم هاي كوانتومي

نام اساتید: سيدمحسن صالح كوتاهي, رضا افضلي
Seyed Mohsen Salehkoutahi, Reza Afzali
نام دانشجو : حميده جباري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

درهم تنيدگي كوانتمي در ابررساناي S-WAVE در حضور نا خالصي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : فرشته فدائي

تاریخ:

درهم تنيدگي كوانتومي در كوانتش دوم سيستم ماده چگال در حضور ميدان الكتريكي و مغناطيسي

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : سارا فهيمي

تاریخ:

بررسي اثرات گرمايي روي ابررساناهاي نامتعارف و فرو مگنت هاي كوانتومي با در نظر گرفتن نظريه اسپين -موج

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : طيبه تاجيل رو

تاریخ:

بررسي نظري اثر اندازه به پذيرفتاري اسپيني براي ابررسانا نامتعارف موج -d با درنظر گرفتن موج چگالي بار

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : عليرضا افشارهاشم خاني

تاریخ:

بررسي مشخصات پخش قطره هيدروكربني رنگي بر روي بستر ابگريز با استفاده از ترسازي الكتريكي

نام اساتید: رضا افضلي, محمدرضا رياحي دهكردي
Reza Afzali, Mohammadreza Riahi Dehkordi
نام دانشجو : نيلوفر عظيم بيك

تاریخ:

افت و خيزهاي كوانتومي در مدارات الكتريكي ، با استفاده از مدل كالديرا - لگت

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : سودا مقيمي

تاریخ:

رويكرد اسپينون-هولون بر خواص فيزيكي ابررساناهاي نامتعارف

نام اساتید: رضا افضلي
Reza Afzali
نام دانشجو : حسين جهانگير