محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

Quantum information aspects on bulk and nano interacting Fermi system A spin-space density matrix

نویسندگان: رضا افضلي, ندا ابراهيميان, بشير اقبالي فر

Reza Afzali, Neda Ebrahimian, bashir eghbalifar

عنوان همایش: دومين گردهمايي پاييزه انجمن فيزيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

همبستگي كوانتومي در يك ابررسانا ناشي از افت و خيز تابع گاف

نویسندگان: رضا افضلي, حميدرضا البرزنيا

Reza Afzali,

عنوان همایش: كنفرانس سيستم هاي بس ذره اي (كپه اي و نانو مقياس)

The Conference on Many-Body Systems (Bulk and Nano-scale)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

اثر محصور سازي نانو مقياس بر ابررساناي نامتعارف با تركيبات روتينيت

نویسندگان: رضا افضلي, مهدي عسگري

Reza Afzali, Mahdi Asgari

عنوان همایش: كنفرانس سيستم هاي بس ذره اي (كپه اي و نانو مقياس)

The Conference on Many-Body Systems (Bulk and Nano-scale)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

اثر انحراف از بردار پادفرومغناطيس بر قطبش ديناميكي براي مسين حفره دار با در نظر گرفتن مكانيزم افت و خيز اسپيني

نویسندگان: رضا افضلي, عميد علي زاده

Reza Afzali, Amid Alizadeh

عنوان همایش: كنفرانس سيستم هاي بس ذره اي (كپه اي و نانو مقياس)

The Conference on Many-Body Systems (Bulk and Nano-scale)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

درهمتنيدگي كوانتومي دو بخشي و اطلاعات متقابل كوانتومي در سيستم بوزوني بر حسب فاصله ي بين ذره اي

نویسندگان: رضا افضلي, محمدرضا منتظري حفظ آباد

Reza Afzali, Mohammad Montazeri hefzabad

عنوان همایش: كنفرانس سيستم هاي بس ذره اي (كپه اي و نانو مقياس)

The Conference on Many-Body Systems (Bulk and Nano-scale)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

اثر افت و خيز گاف انرژي بر آنتروپي يك دانه نانو ابررساناي متعارف

نویسندگان: رضا افضلي, رؤيا پاكباز

Reza Afzali, Roya Pakbaz

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1394

The Annual Physics Conference of Iran 1394

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

Quantum teleportation and entanglement in interacting quantum dots system

نویسندگان: رضا افضلي, سيدمحسن صالح كوتاهي, ميثم عبدلي

Reza Afzali, Seyed Mohsen Salehkoutahi, Maysam Abdoli

عنوان همایش: پنجمين همايش بين المللي علوم و فناوري نانو

5th International Congress on Nanoscinecne and Nanotechnology (ICNN 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

Spin Diffusion of the A1-Phase of Superfluid 3He Near Tc with Bogolibov-Normal Interaction

نویسندگان: رضا افضلي

Reza Afzali

عنوان همایش: بيستمين گردهمايي فيزيك ماده چگال و مدرسه فيزيك مواد نرم و زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۴

تونلزني كوانتمي در يك نانواسكوئيد متقارن

نویسندگان: رضا افضلي, فاطمه ره نورد

Reza Afzali, Fatemeh Rahnavard

عنوان همایش: پانزدهمين همايش دانش آموختگان فناوري نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

طراحي اسكوييد هاي سه و چهار پيوندگاهي و بررسي وابستگي جريان عبوري به شار مغناطيسي و ساختار هندسي

نویسندگان: رضا افضلي, مهسا بابام خاني ممقاني

Reza Afzali, Mahsa Babamkhani mamaghani

عنوان همایش: كنفرانس فيزيك ايران 1392

Annual Physics Conference of Iran 1392