مشخصات فردی

نام: رضا

نام خانوادگی: افضلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: afzali@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RezaAfzali


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک