از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو نشريه علمي پژوهشي Journal of Artifical IntelligenceResearch

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

عضويت دركميسيون تخصصي فني مهندسي مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نشريه مهندسي صنايع ومدل سازي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

كميته منتخب دانشكده

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

مدير گروه MBA

از تاریخ : ۱۳۸۸/۰۷/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

گروه مهندسي مديريت سيستم

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

عضو شوراي برنامه ريزي