محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

ارزيابي كارايي نيروگاه هاي بخاري ايران با در نظر گرفتن خروجي هاي نامطلوب

نویسندگان: علي اصغر آهنگران, اميرعباس نجفي, رسول شفايي

Ali Asghar Ahangaran, Amir Abbas Najafi, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

12th international conference of iranian operation research society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

Developing a Model for the Security Constrained Unit Commitment Problem Under Uncertainty

نویسندگان: حامد دانش وري, رسول شفايي

Hamed Daneshvari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان و ايمني

5th International Reliability and Safety Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

Bidding Strategy of a Price-Maker Wind Power Producer in Electricity Markets considering Demand Response Exchange

نویسندگان: حامد دانش وري, رسول شفايي

Hamed Daneshvari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي قابليت اطمينان و ايمني

5th International Reliability and Safety Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

ارائه مدل تسويه قيمت و برنامه ريزي بازار روز پيش برق با در نظرگيري عدم قطعيت ميزان توليد نيروگاه هاي بادي، قيمت هاي پيشنهادي رقبا، بار مصرفي و وضعيت خطوط انتقال

نویسندگان: حامد دانش وري, رسول شفايي

Hamed Daneshvari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

4th international Industrial Engineering conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

تاثير عناصر تصوير برند بر تمايل به پرداخت قيمت افزوده و وفاداري مشتريان مطالعه موردي شركت كاله

نویسندگان: بهزاد آباديان, رسول شفايي, سيد بابك ابراهيمي

Behzad Abadian, Rasoul Shafaei, Seyed Babak Ebrahimi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه

2nd International Conference on Coherence of Management and Economics in Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

The Effect Of Brand Image On Willingness To Pay A Price Premium And Customers Loyalty; Case Study: Kalleh Company

نویسندگان: بهزاد آباديان, رسول شفايي, سيد بابك ابراهيمي

Behzad Abadian, Rasoul Shafaei, Seyed Babak Ebrahimi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه

2nd International Conference on Coherence of Management and Economics in Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

Robust estimation in multi criteria operating room allocation under downstream resources constraint a case study

نویسندگان: رسول شفايي, اشكان مزدگير

Rasoul Shafaei,

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

13 International Conference on Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

بررسي و مقايسه ي روش هاي برنامه ريزي ميان مدت در سيستم توليد دسته اي

نویسندگان: رسول شفايي, محمدرضا جمشيدي, احسان آقامحمدزاده

Rasoul Shafaei, Mohammad reza Jamshiei, Ehsan Aghamohammadzadeh

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

12th International Conference on Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

مدلسازي رياضي مساله تخصيص ظرفيت اتاق هاي عمل با رويكرد آماره هاي استوار مطالعه موردي بيمارستان شهيد مدني

نویسندگان: رسول شفايي, اشكان مزدگير

Rasoul Shafaei,

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

International Conference on Management and Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

توسعه يك مدل برنامه ريزي آرماني زمانبندي دانشجويان دوره تخصص رشته جراحي زنان و زايمان

نویسندگان: رسول شفايي, اشكان مزدگير, امير حسين محسني گل, شبنم بزرگ زاده

Rasoul Shafaei, Ashkan Mozdgir, ,

عنوان همایش: يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

11th International Industrial Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

ارائه مدل استراتژي پيشنهادي مبتني بر بهينه سازي استوار براي توليد كننده قيمت پذير برق

نویسندگان: امير جليلوندنژاد, رسول شفايي

Amir Jalilvandnejad, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

ارائه مدل استراتژي پيشنهاد دهي مبتني بر بهنيه سازي استوار براي توليد كننده قيمت پذير برق

نویسندگان: امير جليلوندنژاد, رسول شفايي, حميد شهرياري

Amir Jalilvandnejad, Rasoul Shafaei, Hamid Shahriari

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

Emerging Trends in Energy Conservation (ETEC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

ارائه مدل كمي براي طراحي محصولات با تاكيد بر آشكار سازي مشكلات

نویسندگان: محمدرضا نباتچيان, حميد شهرياري, رسول شفايي

, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۷

Bi objective optimization for scheduling two-stage assembly flow shop problem in a just in time environment

نویسندگان: سحر تديني راد, سعيده غلامي, رسول شفايي, Hany Seidgar

Sahar Tadayonirad, Saeideh Gholami, Rasoul Shafaei, Hany Seidgar

عنوان همایش: دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

10th International Industrial Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

تاثير تكنولوژي RFID در مديريت زنجيره تامين به منظور حذف موجودي نادقيق ناشي از خطاهاي معاملاتي

optimal order quantity in a two stage supply chain by using RFID technology

نویسندگان: احسان صالحي, رسول شفايي

Ehsan Salehi, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي ايراني تحقيق در عمليات

6th International Conference of Iranian Operations Research Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

بررسي عملكرد مشخصه هاي كيفي محصول در محيط مصرف براساس شاخص قابليت فرآيند

نویسندگان: محمدرضا نباتچيان, حميد شهرياري, رسول شفايي

, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

ارائه مدل كاهش تداخلات داروئي با استفاده از روش سطح پاسخ

نویسندگان: محمدرضا نباتچيان, حميد شهرياري, رسول شفايي

, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

روشي مبتني بر اصول سطح پاسخ براي حل مسائل مربوط به مهندسي كيفيت

نویسندگان: محمدرضا نباتچيان, حميد شهرياري, رسول شفايي

, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

بهبود شاخص قابليت عملكرد فرآيند Cpm به كمك طراحي پارامتر ها و روش سطح پاسخ

نویسندگان: محمدرضا نباتچيان, حميد شهرياري, رسول شفايي

, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

ارائه روش جديد تكرار شونده براي تخمين استوار پارامتر ها در مدلهاي سري هاي زماني

نویسندگان: نيما شريعتي فوكلائي, حميد شهرياري, رسول شفايي

Nima Shariati Fokalaei, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

استفاده از تابع مطلوبيت در بررسي مسائل طراحي استوار براي شاخصهاي كيفي زمان محور

نویسندگان: محمدرضا نباتچيان, حميد شهرياري, رسول شفايي

, Hamid Shahriari, Rasoul Shafaei

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع