بررسي استراتزي هاي عمومي و مقايسه آن با استراتزي اقيانوس آبي در شركت هاي توليدي

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : ساناز جوادي

بررسي مديريت هزينه در ساختار پروژه

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : مهدي حميد

بررسي روشهاي قيمت گذاري وكاربرد آن در شركت هاي مادر

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : يلدا شمس الدين احمدي

بررسي روش هاي برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليدي دسته اي

نام اساتید: رسول شفايي
Rasoul Shafaei
نام دانشجو : محمدرضا جمشيدي