مشخصات فردی

نام: رسول

نام خانوادگی: شفایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shafaei@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/RasoulShafaei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

گرایش: سیستم های اقتصادی اجتماعی

واحد سازمانی: مهندسی صنایع