از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

مدير گروه سيستم هاي انرژي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

عضو شوراي ايمني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

معاون اداري ومالي دانشكده مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

مدير ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك