شبيه سازي كامپيوتري و امكان سنجي فني و اقتصادي توليد بيوديزل از روغن گياهي

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : مرضيه نورين

بررسي فني ساخت و تست موتور پالس جت بدون دريچه

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : محسن مصيب نژاد

ارزيابي فني و اقتصادي نيروگاه هاي بخاري زغال سوز در ايران

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور
Omid Pourali, Majied Amidpour
نام دانشجو : امين سلطاني فرد

طراحي كوره زباله سوز و امكان سنجي بهره وري شهري آن در ايران

نام اساتید: اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : علي سلماني زاده

مدلسازي كندانسور سطحي در نيروگاه

نام اساتید: اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : اميرمحمد نوري

طراحي برج خنك كن خشك هلر براي نيروگاه حرارتي

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : اشكان انتظاري

ارزيابي پتانسيل زيست توده درايران

نام اساتید: اميد پورعلي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Farshad Torabi
نام دانشجو : حسن طاري

جانمايي تصفيه خانه آب در نيروگاه هاي حرارتي

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : مهرداد احمدي

جانمايي واحد جداسازي هوا

نام اساتید: اميد پورعلي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Farshad Torabi
نام دانشجو : سيامك اميدي

جانمايي سيستم كلرزني در نيروگاه هاي حرارتي

نام اساتید: اميد پورعلي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Farshad Torabi
نام دانشجو : محمدمهدي پازوكي

مدلسازي رياضي قرارداد عملكردي انرژي در شركت هاي خدمات انرژي در كشورهاي صادر كننده حامل هاي انرژي

نام اساتید: اميد پورعلي, حسين صيادي
Omid Pourali, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : سينا پهلواني

طراحي و شبيه سازي يك گازي ساز بستر ثابت فرو كشنده مقياس كوچك

نام اساتید: اميد پورعلي, حسين صيادي
Omid Pourali, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : حسين دادفر