تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

بهبود عملكرد نيروگاه هاي زباله سوز با استفاد از ساير انرژي هاي تجديد پذير

نام اساتید: اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, رامين حقيقي خوشخو
Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia,
نام دانشجو : سينا نيك پوروردوق

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

انتگراسيون انرژي در واحد توليد زايلن

نام اساتید: اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, حسين يوسفي, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : سيده مريم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

مديريت ضايعات حفاري با هدف رسيدن به تخليه صفر

نام اساتید: اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, ايمان بيت اله پور چهارمحالي, فرشاد ترابي, اميد توكلي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, Aiman Beytolahporchaharmahali, Farshad Torabi, , Farshad Torabi
نام دانشجو : مليكا زاهدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

امكان سنجي توليد همزمان توان، آب شيرين و محصولات شيميايي با ارزش افزوده بالا

نام اساتید: اميد پورعلي, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي, رقيه قاسم پور
Omid Pourali, Farshad Torabi, Farshad Torabi,
نام دانشجو : محمد حسين خاكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

توسعه مدل و تحليل سيستم هاي شبكه سرمايشي در محيط Total Site

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, فرشاد ترابي, شيما نجفي نوبر, فتح الله فرهادي, شيما نجفي نوبر
Majied Amidpour, Omid Pourali, Farshad Torabi, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : متين كرباسيون

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي فرآيند گازي سازي زيست توده

نام اساتید: اميد پورعلي, مونا زماني پدرام, مجيد عميد پور, شيما نجفي نوبر, وحيد پيروز فر, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Mona Zamanipedram, Majied Amidpour, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : محمدسجاد حبيب اللهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بررسي تجربي و تئوري سينتيك جذب گاز دي اكسيدكربن در محلول هاي آمين

نام اساتید: اميد پورعلي, علي تقي ذوقي, خالد فرصت, شيما نجفي نوبر, مهدي مهر پويا, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Ali TaghiZoghi, KHALED FORSAT, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : الهه اديب پرور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

بررسي فرآيند گازي سازي زيست توده به منظور توليد دي متيل اتر و اتانول

نام اساتید: مونا زماني پدرام, اميد پورعلي, حسين صيادي, حسين صيادي, مهدي ارجمند
Mona Zamanipedram, Omid Pourali, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi,
نام دانشجو : علي احمدزاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بررسي مديريت كربن در پالايشگاه نفت

نام اساتید: اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : عرفان خاتوني مقدم

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تحليل انرژي، اگزرژي و اقتصادي واحد توليد متانول و انتگراسيون آن با سيكل IGCC

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Mona Zamanipedram, Farshad Torabi
نام دانشجو : اكبر آقائي خسرقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل و مدل سازي توليد آب شيرين از آب خنك كن برگشتي كندانسورهاي سطحي نيروگاه

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, حسين صيادي, شيما نجفي نوبر, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Shima Najafi Nobar, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : فرشيد پرهيزكار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

بهينه سازي عملكرد واحد پالايش آب كندانس در نيروگاههاي سيكل تركيبي با سيستم خنك كن خشك هلر

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : افشين نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

انتگراسيون انرژي در فرآيندهاي توليد مواد افزاينده عدد اكتان بنزين

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, مونا زماني پدرام, مجيد عميد پور
Omid Pourali, Majied Amidpour, Mona Zamanipedram, Majied Amidpour
نام دانشجو : نيما مهدي زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تركيب سيستم هاي ذخيره سازي حرارتي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده و فرآيندهاي ناپيوسته جهت انتگراسيون انرژي

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : نيلوفر مشيريان دزفوليان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

انتگراسيون شبكه راكتورهاي گازي ساز به منظور توليد محصولات ارزشمند

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : حامد اكبرپورريحاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تحليل ترمواكونوميك واحد جداسازي هوا (ASU) و انتگراسيون آن با سيكل تركيبي گازي سازي يكپارچه (IGCC)

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, حسين صيادي, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : آرمين ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل نيروگاه هاي كشور جهت توسعه فناوري مديريت كربن

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Omid Pourali, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : فرهاد رياضي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

انتگراسيون واحدهاي توليد بيو ديزل

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, حسين صيادي, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : محمدعلي سه دهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آناليز ترمواكونوميكي بازيافت آب و حرارت از سيستم آب دور ريز بويلرهاي بازياب حرارت

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, حسين صيادي, فرشاد ترابي, حسين صيادي
Majied Amidpour, Omid Pourali, Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مسعود قلي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تحليل ترمواكونوميك جهت بازيابي حرارت و توليد آب از سيستم آب خنك كن يكبار گذر در نيروگاه هاي حاشيه خليج فارس

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي
Majied Amidpour, Omid Pourali, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi
نام دانشجو : علي كربلائي اكبري

تاریخ:

مدل¬سازي جذب گازهاي اسيدي (دي اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن) از گاز طبيعي توسط مخلوط حلال هاي آميني در برج جذب سيني دار به روش غير تعادلي

نام اساتید: اميد پورعلي, علي تقي ذوقي
Omid Pourali, Ali TaghiZoghi
نام دانشجو : سيده الهام حسيني فرد

تاریخ:

تحليل و ارزيابي عملكرد بهينه در چرخه توليد توان و مصرف گاز طبيعي مايع تحت فشار

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي
Majied Amidpour, Omid Pourali
نام دانشجو : فرشته رحماني

تاریخ:

توسعه يك سيستم جامع توليد چندگانه بر مبناي سخت بيوگاز

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي
Majied Amidpour, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد عباداللهي

تاریخ:

توليد مواد شيميايي ارزشمند از منابع زيست توده با استفاده از سيستم هاي مديريت پسماند

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : شاهين ماژكو

تاریخ:

تحليل دسترس پذيري در نيروگاه هاي بخار

نام اساتید: اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : حسن مولايي

تاریخ:

شبيه سازي فرايند توليد ترمو شيميايي سوخت هاي مايع با استفاده از زيست توده

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : نگين درخشان

تاریخ:

يكپارچه سازي فرايندي واحد هاي توليد اب شيرين و كلر الكالي

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : محمدحسين حاج سهرابي

تاریخ:

يكپارچه سازي فرآيندي واحدهاي آب شيرين كن و توليد هيپوكلريت سديم

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : ميلاد حسين زاده شاهماربيگلو