تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بهينه سازي سامانه توليد و مصرف گاز طبيعي مايع تحت فشار جهت بهره برداري در نيروگاه حرارتي

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, شيما نجفي نوبر, شيما نجفي نوبر, محمدحسن سعيدي, مهدي مهرپويا
Majied Amidpour, Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Shima Najafi Nobar, Shima Najafi Nobar, ,
نام دانشجو : فرشته رحماني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

بهبود عملكرد نيروگاه هاي زباله سوز با استفاد از ساير انرژي هاي تجديد پذير

نام اساتید: اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا, سيد علي بهبهاني نيا, رامين حقيقي خوشخو
Omid Pourali, Ali Behbahaninia, Ali Behbahaninia,
نام دانشجو : سينا نيك پوروردوق

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

انتگراسيون انرژي در واحد توليد زايلن

نام اساتید: اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, حسين يوسفي, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : سيده مريم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

مديريت ضايعات حفاري با هدف رسيدن به تخليه صفر

نام اساتید: اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, ايمان بيت اله پور چهارمحالي, فرشاد ترابي, اميد توكلي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, Aiman Beytolahporchaharmahali, Farshad Torabi, , Farshad Torabi
نام دانشجو : مليكا زاهدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

امكان سنجي توليد همزمان توان، آب شيرين و محصولات شيميايي با ارزش افزوده بالا

نام اساتید: اميد پورعلي, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي, رقيه قاسم پور
Omid Pourali, Farshad Torabi, Farshad Torabi,
نام دانشجو : محمد حسين خاكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

توسعه مدل و تحليل سيستم هاي شبكه سرمايشي در محيط Total Site

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, فرشاد ترابي, شيما نجفي نوبر, فتح الله فرهادي, شيما نجفي نوبر
Majied Amidpour, Omid Pourali, Farshad Torabi, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : متين كرباسيون

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

شبيه سازي و تحليل ترموديناميكي فرآيند گازي سازي زيست توده

نام اساتید: اميد پورعلي, مونا زماني پدرام, مجيد عميد پور, شيما نجفي نوبر, وحيد پيروز فر, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Mona Zamanipedram, Majied Amidpour, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : محمدسجاد حبيب اللهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

بررسي تجربي و تئوري سينتيك جذب گاز دي اكسيدكربن در محلول هاي آمين

نام اساتید: اميد پورعلي, علي تقي ذوقي, خالد فرصت, شيما نجفي نوبر, مهدي مهر پويا, شيما نجفي نوبر
Omid Pourali, Ali TaghiZoghi, KHALED FORSAT, Shima Najafi Nobar, , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : الهه اديب پرور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

بررسي فرآيند گازي سازي زيست توده به منظور توليد دي متيل اتر و اتانول

نام اساتید: مونا زماني پدرام, اميد پورعلي, حسين صيادي, حسين صيادي, مهدي ارجمند
Mona Zamanipedram, Omid Pourali, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi,
نام دانشجو : علي احمدزاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بررسي مديريت كربن در پالايشگاه نفت

نام اساتید: اميد پورعلي, شيما نجفي نوبر, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Shima Najafi Nobar, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : عرفان خاتوني مقدم

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تحليل انرژي، اگزرژي و اقتصادي واحد توليد متانول و انتگراسيون آن با سيكل IGCC

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, مونا زماني پدرام, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Mona Zamanipedram, Farshad Torabi
نام دانشجو : اكبر آقائي خسرقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

تحليل و مدل سازي توليد آب شيرين از آب خنك كن برگشتي كندانسورهاي سطحي نيروگاه

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, حسين صيادي, شيما نجفي نوبر, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Shima Najafi Nobar, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : فرشيد پرهيزكار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

بهينه سازي عملكرد واحد پالايش آب كندانس در نيروگاههاي سيكل تركيبي با سيستم خنك كن خشك هلر

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, فرشاد ترابي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Farshad Torabi
نام دانشجو : افشين نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

انتگراسيون انرژي در فرآيندهاي توليد مواد افزاينده عدد اكتان بنزين

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, مونا زماني پدرام, مجيد عميد پور
Omid Pourali, Majied Amidpour, Mona Zamanipedram, Majied Amidpour
نام دانشجو : نيما مهدي زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تركيب سيستم هاي ذخيره سازي حرارتي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده و فرآيندهاي ناپيوسته جهت انتگراسيون انرژي

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : نيلوفر مشيريان دزفوليان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

انتگراسيون شبكه راكتورهاي گازي ساز به منظور توليد محصولات ارزشمند

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, حسين صيادي, سيد علي بهبهاني نيا, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Hossein Sayyadi, Ali Behbahaninia, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : حامد اكبرپورريحاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تحليل ترمواكونوميك واحد جداسازي هوا (ASU) و انتگراسيون آن با سيكل تركيبي گازي سازي يكپارچه (IGCC)

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, حسين صيادي, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : آرمين ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل نيروگاه هاي كشور جهت توسعه فناوري مديريت كربن

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا
Omid Pourali, Majied Amidpour, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : فرهاد رياضي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

انتگراسيون واحدهاي توليد بيو ديزل

نام اساتید: اميد پورعلي, مجيد عميد پور, فرشاد ترابي, حسين صيادي, حسين صيادي
Omid Pourali, Majied Amidpour, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : محمدعلي سه دهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

آناليز ترمواكونوميكي بازيافت آب و حرارت از سيستم آب دور ريز بويلرهاي بازياب حرارت

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, حسين صيادي, فرشاد ترابي, حسين صيادي
Majied Amidpour, Omid Pourali, Hossein Sayyadi, Farshad Torabi, Hossein Sayyadi
نام دانشجو : مسعود قلي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تحليل ترمواكونوميك جهت بازيابي حرارت و توليد آب از سيستم آب خنك كن يكبار گذر در نيروگاه هاي حاشيه خليج فارس

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي, فرشاد ترابي, سيد علي بهبهاني نيا, فرشاد ترابي
Majied Amidpour, Omid Pourali, Farshad Torabi, Ali Behbahaninia, Farshad Torabi
نام دانشجو : علي كربلائي اكبري

تاریخ:

مدل¬سازي جذب گازهاي اسيدي (دي اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن) از گاز طبيعي توسط مخلوط حلال هاي آميني در برج جذب سيني دار به روش غير تعادلي

نام اساتید: اميد پورعلي, علي تقي ذوقي
Omid Pourali, Ali TaghiZoghi
نام دانشجو : سيده الهام حسيني فرد

تاریخ:

تحليل و ارزيابي عملكرد بهينه در چرخه توليد توان و مصرف گاز طبيعي مايع تحت فشار

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي
Majied Amidpour, Omid Pourali
نام دانشجو : فرشته رحماني

تاریخ:

توسعه يك سيستم جامع توليد چندگانه بر مبناي سخت بيوگاز

نام اساتید: مجيد عميد پور, اميد پورعلي
Majied Amidpour, Omid Pourali
نام دانشجو : محمد عباداللهي

تاریخ:

توليد مواد شيميايي ارزشمند از منابع زيست توده با استفاده از سيستم هاي مديريت پسماند

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : شاهين ماژكو

تاریخ:

تحليل دسترس پذيري در نيروگاه هاي بخار

نام اساتید: اميد پورعلي, سيد علي بهبهاني نيا
Omid Pourali, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : حسن مولايي

تاریخ:

شبيه سازي فرايند توليد ترمو شيميايي سوخت هاي مايع با استفاده از زيست توده

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : نگين درخشان

تاریخ:

يكپارچه سازي فرايندي واحد هاي توليد اب شيرين و كلر الكالي

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : محمدحسين حاج سهرابي

تاریخ:

يكپارچه سازي فرآيندي واحدهاي آب شيرين كن و توليد هيپوكلريت سديم

نام اساتید: اميد پورعلي
Omid Pourali
نام دانشجو : ميلاد حسين زاده شاهماربيگلو