از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ تا تاریخ :

رئيس اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ تا تاریخ :

مشاور رئيس دانشگاه در امور ايثارگران

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ تا تاریخ :

مدير فرهنگي دانشكده ي مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

عضويت دركارگروه اخلاق حرفه اي در دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

مدیر گروه مهندسی سازه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

تدوين درس مقررات حرفه اي در مهندسي عمران

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

مديريت امور فرهنگي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

مدیر گروه مهندسی سازه

از تاریخ : ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۰۳

مديرگروه سازه

از تاریخ : ۱۳۷۷/۰۶/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۸۰/۰۶/۳۰

عضويت در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه