سال: ۱۳۹۴

مقايسه رفتار لرزه اي دال‌هاي بتني مسلح شده با ميلگرد FRP با دال‌هاي بتني مسلح شده با ميلگرد فولادي

همکاران: مصطفي رضواني شريف

Mostafa Rezvani Sharief

سال: ۱۳۹۳

بررسي رفتار تير هاي ساخته شده از FRPتحت اثربار قائم

همکاران: مصطفي رضواني شريف

Mostafa Rezvani Sharief

سال: ۱۳۹۲

بررسي نوع سيستم CBFبر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي

همکاران: مصطفي رضواني شريف

Mostafa Rezvani Sharief

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: مهندسي عمران /

ارزيابي سطح عملكرد لرزهاي قابهاي خمشي بتن آرمه طراحي شده بر اساس ويرايش سوم استاندارد 2800

همکاران: مصطفي رضواني شريف

Mostafa Rezvani Sharief

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: مهندسي عمران /

ارزيابي اثر gfrp cfrpبرمقاومت برشي ستون هاي بتن ارمه پل ها با مقطع دايره

همکاران: مصطفي رضواني شريف

Mostafa Rezvani Sharief