مشخصات فردی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: رضوانی شریف


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: rezvanisharif@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۰۱۴۳۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MostafaRezvanisharif


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: سازه

واحد سازمانی: مهندسی عمران