از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تا تاریخ :

عضو كار گروه نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ تا تاریخ :

عضو گروه شبكه و امنيت اطلاعات پژوهشكده