از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مركزي مركزراه حل هاي محاسباتي نوآورانه با هدف كاربردهاي هوش مصنوعي دانشكده كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تا تاریخ :

رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تا تاریخ :

عضو كار گروه نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ تا تاریخ :

عضو گروه شبكه و امنيت اطلاعات پژوهشكده

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

مدير گروه الكترونيك دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۸/۲۲

گروه كامپيوتر