سال: ۱۳۹۵

ارائه روشي براي توزيع بار در شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر نرم افزار

همکاران: محمديوسف درماني, سارا آيين

Mohammad Yousef Darmani, Sara Aein

سال: ۱۳۹۵

ارائه روشی برای نوبن برای مقابله با حملات DDOS در محاسبات ابری

همکاران: محمديوسف درماني, هدي حيدري سنگلجي

Mohammad Yousef Darmani, Hoda Heidarisangalaji

سال: ۱۳۹۵

تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي توزيع شده اس دي ان

همکاران: محمديوسف درماني, سيدفرشاد حسيني نژاد

Mohammad Yousef Darmani, Seyyed Farshad Hosseini nezhad

سال: ۱۳۹۵

مديريت ازدحام با استفاده از مهندسي ترافيك در شبكه هاي فراهم كننده خدمت مبتني بر نرم افزار

همکاران: محمديوسف درماني, سعيد باباشاهي كوهانستاني

Mohammad Yousef Darmani, Saeed Babashahi kohanestani

سال: ۱۳۹۵

طراحی معمادی امن برای اینترنت اشیا بر اساس SDN

همکاران: محمديوسف درماني, فاطمه گل گيري

Mohammad Yousef Darmani, Fatemeh Golgiri

سال: ۱۳۹۵

بهبود كيفيت سرويس در انتقال صدا روي اينترنت در شبكه هاي نرم افزار محور

همکاران: محمديوسف درماني, پرنيان كتيرائي

Mohammad Yousef Darmani, Parniyan Katiraie

سال: ۱۳۹۴

طراحي و ساخت پريز برق هوشمند

Design and implementation of smart power outlets

همکاران: محمديوسف درماني

Mohammad Yousef Darmani

سال: ۱۳۹۴

طراحي سيستم تلفني اينترنتي VOIP

همکاران: محمديوسف درماني

Mohammad Yousef Darmani

سال: ۱۳۹۳

بهبود مسير يابي در شبكه هاي بي سيم انتخابي

Designing VOIP system

همکاران: محمديوسف درماني

Mohammad Yousef Darmani

سال: ۱۳۹۲

مسيريابي بهينه در شبكه هاي بيسيم

optimum routing in wireless networks

همکاران: محمديوسف درماني

Mohammad Yousef Darmani