تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

كاهش اثر تداخل در شبكه هاي WBAN همزيست با استفاده از زمان بندي توزيعي

نام اساتید: كمال محامد پور, محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, ابراهيم قرباني, مهدي علياري شوره دلي, ناصر يزداني, حسن طاهري
Kamal Mohamedpour, Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Ebrahim Ghorbani, Mahdi Aliyari Shorehdeli, ,
نام دانشجو : محمدحسن ميري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ارائه راهكاري براي بهبود امنيت پروتكل كشف توپولوژي در شبكه هاي نرم افزار محور با بررسي بي نظمي و عدم قطعيت در شبكه

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, بهادر بخشي سراسكانرود
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : اشكان ظفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تامين كيفيت سرويس در شبكه توزيع شده SDN

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, سعيد پورروستايي اردكاني
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : سيدفرشاد حسيني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

بهبود كيفيت سرويس شبكه ي بين خودرويي با استفاده از مسير يابي چند سطحي

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, رضا برنگي
Mohammad Yousef Darmani, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : احمد سرلك

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

طراحي معماري امن براي اينترنت اشيا بر اساس SDN

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, رضا برنگي
Mohammad Yousef Darmani, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : فاطمه گل گيري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

رويكردي جديد براي تشخيص و كاهش حمله منع سرويس توزيع شده در اينترنت اشيائ

نام اساتید: محمديوسف درماني, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, علي اصغر صفايي
Mohammad Yousef Darmani, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : احمد رحيم كاظم

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

" بهبود الگوريتم بازيابي مسير خراب در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

نام اساتید: محمديوسف درماني, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, هادي شهريار شاه حسيني
Mohammad Yousef Darmani, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : محمد اكبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

بهبود گذردهي شبكه ي VANETبا تغيير ساختار فريم آن

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, هادي شهريار شاه حسيني
Mohammad Yousef Darmani, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : روح اله سالاري برون

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

ارائه روشي نوين براي مقابله با حملات DDOS در محاسبات ابري

نام اساتید: محمديوسف درماني, احمد صلاحي, سعيد صديقيان كاشي, علي اصغر صفايي, سعيد صديقيان كاشي
Mohammad Yousef Darmani, Ahmad Salahi, Saeed Sedighian Kashi, , Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : هدي حيدري سنگلجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مسيريابي با الويت براي انتقال ويدئودر شبكه هاي متحرك موردي با در نظر گرفتن وضعيت لينك

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, مهدي دهقان
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : شقايق صالحي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

ارائه روشي براي توزيع بار در شبكه هاي كامپيوتري مبتني بر نرم افزار

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي, مهدي دهقان
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi,
نام دانشجو : سارا آيين

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

بهبود مسيريابي در شبكه هاي DTN با بهره گيري از يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمديوسف درماني, سيدحسين خواسته, امين نيك انجام, امين نيك انجام, احمد صلاحي
Mohammad Yousef Darmani, Seyed Hossein Khasteh, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam,
نام دانشجو : مسعود اميني آذر

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

روندي براي بهبود عملكرد كدگذاري منابع توزيع شده در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Mohammad Yousef Darmani, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : مريم احساني بنافتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

الگوريتمي براي بهبود طول عمر و ايجاد QOS در شبكه هاي موردي چند چاهكي

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : امين اله فرهادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

ارائه الگوريتمي براي بهبود طول عمر شبكه هاي حسگر بيسيم با تغيير خوشه بندي

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : عبداله محمودپور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

الگوريتمي براي بهبود طول عمر شبكه هاي موردي بي سيم چند چاهكي

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, عبدالرسول قاسمي
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : عليرضا شمس الشعرا

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

تحليل تاثير ترافيك منبع بر كيفيت سرويس در شبكه هاي اقتضايي

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, كمال محامد پور, عبدالرسول قاسمي, بابك توسلي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Kamal Mohamedpour, Abdorasoul Ghasemi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمود ملائي قره‌حاجلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي و ساخت آشكارساز محدوده فركانسي IR و THz بر اساس Graphene

نام اساتید: فرشيد رئيسي, محمديوسف درماني, فرهاد اكبري برومند, رضا افضل زاده, مريم محبي آشتياني
Farshid Raissi, Mohammad Yousef Darmani, Farhad Akbari Boroumand, Reza Afzalzadeh, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : مينا اميرمزلقاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

ارائه يك روش خوشه بندي مبتني بر گراديان براي مسيريابي كارآمد از نظر انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : پروين رحيمي اشجردي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

ارائه الگوريتمي مبتني بر طول صف گره ها براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : فرزانه كبيري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

پيشنهاد يك الگوريتم زمانبندي آگاه از انرژي براي شبكه هاي بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : صفورا صدرائي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

ارائه ي الگوريتمي براي افزايش طول عمر شبكه هاي بي سيم حسگر با استفاده از تحرك گره ي چاهك

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : عباس نوذري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارائه راهكاري براي بهبود روند DCF در IEEE802.11 مبتني بر كنترل توان سيگنالينك

نام اساتید: محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : فرشاد شكري سرشكه

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارائه يك الگوريتم مديريت توان در شبكه هاي حسگر بي سيم با كاربرد نظريه بازيها

نام اساتید: محمديوسف درماني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mohammad Yousef Darmani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : مريم صالحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸

بهبود كيفيت سرويس IEEE 802.11e با تنظيم هوشمند پارامترهاي لايه يMAC

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : علي واعظي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك تقويت كننده صوتي ديجيتال كلاس D با استفاده از مدولاتورهاي دلتا سيگما

نام اساتید: حسين شمسي, محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Hossein Shamsi, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : علي قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

ارائه الگوريتمي براي تعيين مسير پايدار مبتني بر كيفيت سرويس در شبكه هاي متحرك موردي MANET)

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : سعيد مرندي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي MANET با درنظرگرفتن پارامترهاي كيفي به كمك يك الگوريتم بهينه سازي هوشمند

نام اساتید: محمديوسف درماني, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mohammad Yousef Darmani, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : علي اصغر يعقوب زاده مجرد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

ارائه راهكار ميان لايه اي براي نگهداري مسير با توجه به پارامترهاي Qos گرهها در شبكه هاي MANET

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : سيدخليل قادري شربياني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

طراحي و پياده سازي يك ميكروكنترلر عمومي براي ريزسيستم هاي مهندسي پزشكي-بخش 2: هسته عملياتي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : صديقه رزم پور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه ي الگوريتمي براي بهبود روش تعيين اولويت گره در شبكه هاي Ad hocبر مبناي پروتكل ES-DCF

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : سارا شهر آئيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه راهكاري براي كاهش مشكل تصادم در پروتكل MACA در شبكه هاي بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : حنانه مهدوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

طراحي و پياده سازي يك ميكروكنترلر عمومي براي ريزسيستم هاي مهندسي پزشكي-بخش 1: هسته مركزي

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, عليرضا حسن زاده, عليرضا حسن زاده, مرتضي نوريان چالي
Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, , , Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : ميلاد فيض اله

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

افزايش كيفيت سرويس در VOWLAN از طريق بهبود پروتكل زير لايه MAC در استاندارد IEEE802.11e

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei, Saedan Zokaei
نام دانشجو : زهرا كوچك

تاریخ:

نگاشت اطلاعات E1 و Internet به يكديگر

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : رضا شهامت اذر

تاریخ:

راهكاري جديد براي انتقال ويدئوي بلادرنگ روي شبكه 802.16e با مصرف انرژي بهينه

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : ابراهيم مقصودلو

تاریخ:

بهبود روش مسيريابي در شبكه هاي Ad-hoc به كمك نوع جديدي از سرويس مكان

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : علي ابشار

تاریخ:

كنترل تراكم در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

نام اساتید: محمديوسف درماني, سعدان زكائي
Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مهرداد سنگلجي

تاریخ:

بهبود كارايي مسيريابي اپيدميك در شبكه هاي تحمل-پذير تاخير

نام اساتید: محمديوسف درماني, بهمن هنري
Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : شيوا كريمي

تاریخ:

ارتقاء امنيت لايه فيزيكي در شبكه هاي رله دوطرفه با پرتوسازي

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مهدي چراغي

تاریخ:

ارايه يك روش مسيريابي كارا بر اساس خوشه بندي طيفي در شبكه هاي حسگر بي سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محسن ياوري

تاریخ:

بهبود كيفيت سرويس در انتقال صدا روي اينترنت در شبكه هاي نرم افزار محور

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : پرنيان كتيرائي

تاریخ:

مقابله با تهديد تماميت و امنيت در پروتكل مسير يابي prl براي شبكه هاي ك توان و پر اتلاف در معماري اينترنت اشياء

نام اساتید: سعدان زكائي, محمديوسف درماني
Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : زهرا فرجي

تاریخ:

ارائه روشي براي شناسايي بلادرنگ تجهيزات به خطر افتاده در شبكه هاي نرم افزار محور

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مجتبي بقا

تاریخ:

ارائه ي يك چارچوب مسيريابي مبتني بر اعتماد و انرزي در شبكه ي اينترنت اشيا

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اناهيتا محفوظي

تاریخ:

الگوريتمي براي كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي نرم افزار محور با ترافيك بي درنگ

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نازنين سلطاني

تاریخ:

ارائه ي روشي براي كاهش تعداد بسته هاي دور ريخته شده توسط كنترلر در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيدمحمدارشام نقشبندي

تاریخ:

روشي جهت مديريت منابع در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار بر اساس ميزان ترافيك و كيفيت سرويس

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : روح الله گدازگر

تاریخ:

ارائه روشي جهت بهبود پشتيباني از تحرك در پروتكل RPL

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اميررضا واعظيان

تاریخ:

ارائه الگوريتمي براي بهبود عملكرد RPL به منظور توزيع بار در شبكه با گره هاي متحرك

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سحرناز رشيدي

تاریخ:

پياده سازي كور يك ادرنت

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : غلامرضا شمال نسب

تاریخ:

پياده سازي پروتكل اچ-دي-ال-سي روي اف-پي-جي-اي

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيدحامد جوادي

تاریخ:

تاثير هيدن نودز در ترافيك

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مريم نجيمي

تاریخ:

آسيب پذيري امنيتي اس-آي-پي....

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : عليرضا محمدي ندوشن

تاریخ:

يك روش مسير يابي تركيبي با استفاده از پروتكل هاي فراگير و پيام رسان در شبكه هاي تحمل پذير تاخير

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : زهرا گيلك

تاریخ:

طبقه بندي هوشمند ترافيك شبكه اينترنت اشيا بر بستر شبكه نرم افزار محور با استفاده از رويكرد يادگيري ماشين

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مهدي انصاري فر

پیاده سازی Ethernet Core

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : غلامرضا شمال نسب

پیاده سازی پروتکل HDLC روی FPGA

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيدحامد جوادي

تاثیر گره پنهان در ترافیک

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مريم نجيمي

آسیب پذیری امنیتی SIP

نام اساتید: محمديوسف درماني
Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : عليرضا محمدي ندوشن