محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

Time-aware Probabilistic Epidemic Forwarding Method in Heterogeneous DTNs

نویسندگان: شيوا كريمي, محمديوسف درماني

Shiva Karimi, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

27th Iranian Conference on Electrical Engineering(ICEE2019)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۱

روندي براي تشخيص كلمات در گفتار با بهره گيري از مفاهيم آواشناسي در آن

نویسندگان: سيده زهرا صيد, محمديوسف درماني

Seyedeh Zahra Seyd, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري

4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

بهبود الگوريتم بازيابي مسير خراب در شبكههاي مبتني بر نرم افزار

نویسندگان: محمد اكبري, محمديوسف درماني

Mohammad Akbari, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر

2nd conference on technology electrical and computer engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

QDMSN مدل كيفيت سرويس پويا براي شبكه هاي DSN

نویسندگان: مهرداد سنگلجي, محمديوسف درماني

, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

بررسي تاثير حمله DOS در شبكه هاي SDN و تاثير معيار idle-timeout در اين حمله

Surveying the effect of DoS attack on SDN networks and the effect of idle-timeout in this attack

نویسندگان: سعيد باباشاهي كوهانستاني, سعدان زكائي, محمديوسف درماني

Saeed Babashahi kohanestani, Saedan Zokaei, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

QoS Improvement in IEEE802.11e with The Smart Set MAC Layer Parameters

نویسندگان: علي واعظي, محمديوسف درماني

Ali Vaezi, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

بهبود پخش همگاني در شبكه هاي موردي خودرويي

نویسندگان: محمديوسف درماني, محمد محمدي جهرمي

Mohammad Yousef Darmani,

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

افزايش كيفيت سرويس شبكه هاي محلي بي سيم با روش QL-EDCA در استاندارد IEEE802.11e

نویسندگان: علي واعظي, محمديوسف درماني

Ali Vaezi, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس مهندسي برق

23rd Iranian Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

Enhanced Multi-Route Ad hoc On-Demand Distance Vector Routing

نویسندگان: عليرضا شمس الشعرا, محمديوسف درماني

Alireza Shamsoshoara, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس مهندسي برق

23rd Iranian Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

مديريت توان در شبكه حسگر بي سيم بر مبناي نظريه بازيها

نویسندگان: مريم صالحي, محمديوسف درماني

Maryam Salehi, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

تنظيم هوشمند پارامتر TXOP جهت بهبود كيفيت سرويس ترافيك بلادرنگ در استاندارد IEEE802.11e

نویسندگان: علي واعظي, محمديوسف درماني

Ali Vaezi, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

روشي براي كاهش نرخ تصادم در IEEE802.11

نویسندگان: حنانه مهدوي, محمديوسف درماني

, Mohammad Yousef Darmani

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

تحليل حد بالاي تاخير در شبكه هاي اقتضايي بيسيم مبتني بر IEEE802.11 بر اساس روش ظرفيت موثر در حالت غير اشباع

نویسندگان: محمود ملائي قره‌حاجلو, محمديوسف درماني, سعدان زكائي

, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

افزايش گذردهي و استفاده ي مجدد از فضا در شبكه هاي موردي از طريق كنترل توان سيگنالينگ

نویسندگان: فرشاد شكري سرشكه, محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي

Farshad Shokry sarashkeh, Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi

عنوان همایش: بيست و دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران

22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014)

محل برگزاری: چين / China

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۹

Reconfigurable Biological Signal Co-Processor for Feature Extraction Dedicated to Implantable Biomedical Microsystems

نویسندگان: صديقه رزم پور, اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني, مرتضي نوريان چالي

Sedigheh Razmpour, Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani, Morteza Nourian Chali

عنوان همایش:

The IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2013)