سال: ۱۳۹۵

شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي پيشرفته با رويكرد شبكه هاي عصبي راف

نویسندگان: محمد تشنه لب, پوريا جعفري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۰۵-۱

سال: ۱۳۹۴

شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي پيشرفته با رويكرد شبكه هاي راف

نویسندگان: محمد تشنه لب, پوريا جعفري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۰۵۱

سال: ۱۳۹۲

سيستم هاي فازي و كنترل فازي

نویسندگان: محمد تشنه لب, نيما صفار پور, داريوش افيوني مباركه
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۱۶۰