از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست زمايشگاه پژوهشي سيستم هاي هوشمند

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا تاریخ :

مدير گروه سيستم هاي كنترل و گروه مهندسي سيستم

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

عضو هيات مديره انجمن سيستم هاي فازي ايران

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

مدير گروه كنترل