طراحي و بهبود عملكرد كنترل كننده LQR براي بازوي انعطاف پذير Quanser با استفاده از الگوريتم اجتماع پرندگان

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك توسلي, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Babak Tavassoli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : حسين نائيني زاده لباف

طراحي و بهبود عملكرد كنترل كننده فيد بك حالت به روش الگوريتم اجتماع پرندگان براي سيستم پاندول معكوس Quanser

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, بابك توسلي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Babak Tavassoli
نام دانشجو : اميرحسن شيخ عليان

طراحي كنترل كننده PID خود تنظيم براساس شبكه عصبي راف

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سيمين قاسم پورسيس

پيش بيني بورس سكه در بازار تهران بوسيله شبكه عصبي بر پايه توابع گاوسي و آموزش عاطفي

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك توسلي
Mohammad Teshnehlab, Babak Tavassoli
نام دانشجو : سيدآرين محبوبي

پيش بيني بورس طلا در بازار تهران بوسيله بهينه سازي اجتماع ذرات

نام اساتید: محمد تشنه لب, امين نيك انجام
Mohammad Teshnehlab, Amin Nikanjam
نام دانشجو : علي خليلي فيروزكوهي

پياده سازي كنترل كننده عصبيFEL با استفاده از شبكه عصبي راف و الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : رضا خسروي

مسيريابي بهينه ي پهپادهاي سم پاش با الگوريتم تكامل تفاضلي

نام اساتید: محمد تشنه لب, سيدحسين خواسته
Mohammad Teshnehlab, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : مهسا فزوني شيرجيني

مسير يابي بهينه ي پهپادهاي سم پاش با الگوريتم چند هدفه مبتني بر بهينه سازي ازدحام گربه ها

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi
نام دانشجو : فهيمه اسعدي

كنترل فرمان ربات پرنده به منظور درك ديداري،پيمايش مسير و دوري از موانع با استفاده از شبكه هاي عصبي ژرف

نام اساتید: محمد تشنه لب, امير موسوي نيا
Mohammad Teshnehlab, Amir Mousavinia
نام دانشجو : پرنيا شكري

طراحي و پياده سازي سيستم پيش بيني قيمت مسكن بر اساس شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي زمانيان
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدحسين رحمتي

پيش بيني قيمت بازار بورس با استفاده از سيستم هاي هوشمند

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد خالوزاده
Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : نيما گوزل پور

پياده سازي سامانه اي براي شناسايي رفتار كاربران سايت هاي خريد اينترنتي بر اساس داده كاوي

نام اساتید: محمد تشنه لب, سيدحسين خواسته
Mohammad Teshnehlab, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : سيدفرزام ميرمعيني

طراحي و شبيه سازي روند رانندگي براساس تغييرات وضعيت جاده با روش هاي تطبيقي هوشمند

نام اساتید: محمد تشنه لب, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Alireza Fatehi
نام دانشجو : كيان خالوزاده

توسعه كنترل فازي خودكار خودرو با افزايش اطلاعات سنسوري

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمدحسين ابراهيم كني

طراحي و پياده سازي يادگيري عميق براي بهبود روش درماني ايمونوتراپي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي زمانيان
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدامين بهشتي دهكردي

تشخيص اختلالات مغزي با استفاده از شبكه عصبي انعطاف پذير عميق

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي زمانيان
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمد زارع بيدكي

طراحي شبكه عصبي عميق به منظور پيدا نمودن جهش هاي معني دار در سرطان تيروئيد

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مهدي حاجي بابائي

كنترل حركت دست ربات از راه دور و شبيه سازي در محيط webot

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي زمانيان
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : پارسا ميرآقايي

تاریخ:

كنترل سيستم هاي غيرخطي با مدل سازي بر خط سيستم به كمك شبكه هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مجيد آل كثير

تاریخ:

تحليل داده هاي واقعي بيمارستاني به كمك رگرسيون غير خطي و شبكه هاي عصبي فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : شهرزاد شعشعاني

تاریخ:

پيش بيني سري زماني هواشناسي بوسيله كد كننده خودكار پشته اي همراه با خط تاخير

نام اساتید: محمد تشنه لب
Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : عليرضا صنيعي نيا