از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تا تاریخ :

مدير فرهنگي دانشكده برق