تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

بهبود عملكرد حفاظت ديفرانسيل خط به منظور تشخيص خروجي از سنكونيزم (همگامي) با استفاده از جريان خطوط انتقال

نام اساتید: محمدرضا طولابي, تورج امرايي
Mohammadreza Toulabi, Toraj Amraee
نام دانشجو : امير داداشي

تاریخ:

تشخيص خطا در هنگام وجود نوسانات توان با استفاده از ويژگي هاي فازورهاي ولتاژ و جريان فركانس پايه

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : سعيد كرمي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

پياده سازي عملي سيستم مديريت بهينه انرژي با رويكرد هوشمند سازي كليدها و پريزها

نام اساتید: محمدرضا طولابي, رامين عليپور سرابي
Mohammadreza Toulabi, Ramin Alipoursarabi
نام دانشجو : زهرا سليماني نسب

تاریخ:

ارائه يك روش كنترل فركانس بهينه با در نظر گرفتن مدل دينامكي كنترل بار فركانس شبكه در حضور و مشاركت مزارع بادي

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : عليرضا روحانيان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

بررسي تاثير نوع بار در مسئله پايداري ولتاژي ريز شبكه هاي جريان مستقيم

نام اساتید: محمدرضا طولابي, رامين عليپور سرابي
Mohammadreza Toulabi, Ramin Alipoursarabi
نام دانشجو : سارا شميراني

تاریخ:

كاربرد داده هاي اسكادا براي تخمين آنلاين پارامترهاي خطوط انتقال و ترانسفورماتورها به روش غير تكراري

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : محمدرضا زارعي جلياني

تاریخ:

روش تحليل كارآمد در تخصيص توان راكتيو با رويكرد كاهش تلفات در خطوط انتقال

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : ميرحامد ميرفتحي كمارعليا