تاریخ:

ارائه الگوريتم تركيبي مبتني بر هوش مصنوعي براي پيش بيني اوج بار الكتريكي بلند مدت در شبكه سراسري ايران

نام اساتید: تورج امرايي, محمدرضا طولابي
Toraj Amraee, Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : سمانه مهري

تاریخ:

برنامه ريزي توسعه بلند مدت منابع كنترل فركانس در حضور فناوريهاي تجديد پذير كم اينرسي

نام اساتید: تورج امرايي, محمدرضا طولابي
Toraj Amraee, Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : عباس عبداللهي وشوائي

تاریخ:

مدلسازي و ارائه طرح كنترلي به منظور بهبود عملكرد و پايداري ولتاژ در ريزشبكه هاي DC

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : سعيد علي عموئي لاكه

تاریخ:

ارائه الگوريتمي براي برنامهريزي توسعه بلندمدت و همزمان فناوريهاي توليد و ذخيرهسازهاي انرژي الكتريكي در حضور منابع تجديدپذير بادي

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : معصومه نيك پوربرنتي

تاریخ:

ارائه الگوريتمي براي برنامه ريزي توسعه بلندمدت و همزمان فناوريهاي توليد و ذخيره سازهاي انرژي الكتريكي در حضور منابع تجديدپذير بادي

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : معصومه نيك پوربرنتي

تاریخ:

حفاظت جامع ريزشبكه با تركيب روشهاي حفاظت اضافه جريان تطبيقي و زمان-فركانس از طريق ارتباط مخابراتي

نام اساتید: محمدرضا طولابي, تورج امرايي
Mohammadreza Toulabi, Toraj Amraee
نام دانشجو : معصومه نوروزي

تاریخ:

تعيين يك استراتژي كنترلي بهينه براي مشاركت ژنراتورهاي سنكرون مجازي در تنظيم فركانس شبكه

نام اساتید: محمدرضا طولابي
Mohammadreza Toulabi
نام دانشجو : محمدرضا نجفي