سال: ۱۳۹۳

مباني فيزيك در سنجش ازدور و فناوري ماهواره

نویسندگان: محمدرضا مباشري
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۸۲۸