محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

توليد پروفايل فشار با استفاده از فرض جو هيدروستاتيك و باندهاي حرارتي تصاوير سنجنده ماديس

Producing atmospheric pressure profile based on Hydrostatic hypothesis and using termal bands of MODIS images

نویسندگان: حميدرضا حاجي غلامي, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان

Hamid reza Haji gholami, Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

معرفي آشكارسازهاي معيوب در باندهاي مختلف سنجنده ماديس و اصلاح عملكرد آشكارسازهاي معيوب در باند 30

نویسندگان: الهه خصالي, محمدرضا مباشري

Elaheh Khesali, Mohammad Reza Mobasheri

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Detection and Modeling of Temperature Inversion in the Atmosphere Using MODIS Images (Case Study Kermanshah)

نویسندگان: حامد كاچار, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, مجيد رحيم زادگان

, Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Majid Rahimzadegan

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

VALIDITY ASSESSMENT OF PIXEL LINEAR SPECTRAL MIXING THROUGH LABORATORY MEASUREMENTS

نویسندگان: محمدرضا مباشري, سحر دهنوي, ياسر مقصودي مهراني

Mohammad Reza Mobasheri, Sahar Dehnavi, Yasser Maghsoudi Mehrani

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

Optimal extraction of Tropospheric Ozone Column by simultaneous use of OMI and TES data and the surface temperature

نویسندگان: محمدرضا مباشري, حميد شيرازي

Mohammad Reza Mobasheri,

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

بررسي عدم قطعيت ها در آشكارسازهاي سنجنده ماديس

نویسندگان: الهه خصالي, محمدرضا مباشري

Elaheh Khesali, Mohammad Reza Mobasheri

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

آشكارسازي و پاكسازي ابر براي مشاهدات ماهواره اي سنجنده MOPITT

نویسندگان: محمدرضا مباشري, صابر غلامي

Mohammad Reza Mobasheri,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

بررسي ميزان دقت در استخراج گاز كربن مونوكسيد (CO) از تصاوير ماهواره اي سنجنده MOPITT

نویسندگان: محمدرضا مباشري, صابر غلامي

Mohammad Reza Mobasheri,

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

استخراج غير مستقيم دماي هوا در نزديكي سطح با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS

نویسندگان: عليرضا قرباني بنفشه درق, محمدرضا مباشري

alireza ghorbani banafsheh, Mohammad Reza Mobasheri

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

برآورد شاخص سطح برگ LAI با استفاده از نمودار پراكندگي باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديك تصاوير 7ETM

نویسندگان: ميثم اماني, محمدرضا مباشري

Meisam Amani, Mohammad Reza Mobasheri

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

تاثير استفاده از اطلاعات همسايگي مكاني در دقت خوشه بندي تصاويرماهواره اي

نویسندگان: سيدباقر فاطمي نصر آبادي, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار

, Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

DEVELOPMENT OF NEW HYPERSPECTRAL ANGLE INDEX FOR ESTIMATION OF SOIL MOISTURE USING IN SITU SPECTRAL MEASURMENTS

نویسندگان: محمدرضا مباشري, نبي اله غلامي

Mohammad Reza Mobasheri,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

DIAGNOSIS AND REPAIR OF RANDOM NOISE IN THE SENSOR S CHRIS-PROBA

نویسندگان: محمدرضا مباشري, امير زنده باد

Mohammad Reza Mobasheri,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

SEPERATION OF IKONOS SENSOR S ELECTRONIC NOISE FROM ATMOSPHERIC INDUCED EFFECTS

نویسندگان: محمدرضا مباشري, مجيد دست فرد

Mohammad Reza Mobasheri,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

معرفي يك روش آغازسازي براي خوشه بندي تصاوير چندطيفي با روش k-means

نویسندگان: سيدباقر فاطمي نصر آبادي, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار

, Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar

عنوان همایش: بيستمين همايش و نمايشگاه ملي نقشه و اطلاعات مكاني ژئوماتيك 92

Geomatics 92