سال: ۱۳۹۴

اثر خطاي زمين مرجع نمودن بر روي بازتابندگي در تصاوير با قدرت تفكيك مكاني پايين در مناطق شهري

نویسندگان: ابوالفضل احمديان, محمدرضا مباشري, علي اكبر متكان
عنوان مجله: جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۴

تاثير رطوبت جو در برآورد مشخصه هاي وارونگي دمايي از تصاوير ماهواره اي MODIS

نویسندگان: حامد كاچار, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۵۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هندوستان / India

Improving the Accuracy of Multispectral Image Clustering by Means of a New Initializing Method

نویسندگان: سيدباقر فاطمي نصر آبادي, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار
عنوان مجله: Journal of the Indian Society of Remote Sensing
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

اصلاح نسبي نوفه نواري عمودي در تصاوير اخذ شده توسط سنجنده CCD-Camera مستقر بر ماهواره CBERS02

نویسندگان: محمدرضا مباشري, عرفان امرايي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳۹
تا صفحه: ۱۴۹

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي دقت شاخص NDSI استخراج شده از تصاوير MODIS در مناطق داراي شيب متوسط

نویسندگان: مينا شمس, محمدرضا مباشري, سيدباقر فاطمي نصر آبادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۳

پيشنهاد روشي جهت جايگزيني داده هاي تابشي سنجنده MODIS با استفاده از مدل CRTM تصحيح شده در مقياس محلي

Introducing a method for replacement of MODIS measured radiance fluxes using modified CRTM model at the local scale

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

بهينه سازي يك مدل شبه تجربي با استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور برآورد غلظت ذرات معلق MP-10 سطحي در شهر تهران با استفاده از داده هاي ماهواره اي و داده هاي هواشناسي

نویسندگان: سيدعباس حجازي اطاقسرا, محمدرضا مباشري, ابوالفضل احمديان
عنوان مجله: جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

استفاده از تصاوير ماهواره اي براي تعيين نقاط بحراني در ابتلاي به بيماري سرطان ريه در شهرهاي آلوده

نویسندگان: محمدرضا مباشري, سيدعباس حجازي اطاقسرا
عنوان مجله: حكيم
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۵۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Evaluating the Effect of Different Wheat Rust Disease Symptoms on Vegetation Indices Using Hyperspectral Measurements

نویسندگان: داود عاشورلو, محمدرضا مباشري, Alfredo Huete
عنوان مجله: Remote Sensing
از صفحه: ۵۱۰۷
تا صفحه: ۵۱۲۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Developing Two Spectral Disease Indices for Detection of Wheat Leaf Rust (Pucciniatriticina)

نویسندگان: داود عاشورلو, محمدرضا مباشري, Alfredo Huete
عنوان مجله: Remote Sensing
از صفحه: ۴۷۲۳
تا صفحه: ۴۷۴۰

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي دقت محصولات گسيل مندي سنجنده MODIS و ASTER با استفاده از اندازه گيريهاي ميداني

نویسندگان: مهدي بهرامي, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: جغرافيا و توسعه
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۳

تاثير استفاده از اطلاعات همسايگي مكاني در دقت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: سيدباقر فاطمي نصرآبادي, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۷۷
تا صفحه: ۸۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Unsupervised Feature Selection Using Geometrical Measures in Prototype Space for Hyperspectral Imagery

نویسندگان: محسن قمري اصل, محمدرضا مباشري, برات مجردي
عنوان مجله: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
از صفحه: ۳۷۷۴
تا صفحه: ۳۷۸۷

سال: ۱۳۹۲

An Improvement to MODIS TPW Products by Damping the Variation of Surface Reflectance in Channel 2

نویسندگان: محمدرضا مباشري, داود عاشورلو
عنوان مجله: برنامه ريزي و آمايش فضا
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Leaf Equivalent Water Thickness assessment using reflectance at optimum wavelengths

نویسندگان: محمدرضا مباشري, سيدباقر فاطمي نصر آبادي
عنوان مجله: Theoretical and Experimental Plant Physiology
از صفحه: ۱۹۶
تا صفحه: ۲۰۲

سال: ۱۳۹۲

Steganography of metadata in satellite images using insignificant bits

نویسندگان: محمدرضا مباشري, Moslem JafarikouranTurkish
عنوان مجله: Current Trends in Technology and Sciences
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۲

Detection and Elimination of Striped Noise in CHRIS-PROBA Sensor Images

نویسندگان: محمدرضا مباشري, سيد امير زنده باد
عنوان مجله: Current Trends in Technology and Sciences
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۲

Extraction of Imaging Sensors Temporal Noise Curve Through Segmentation of Non-uniform Targets and its use in an Innovative Adaptive Filter

نویسندگان: محمدرضا مباشري, Ali Rabie
عنوان مجله: Current Trends in Technology and Sciences
از صفحه: ۸۰
تا صفحه: ۸۷

سال: ۱۳۹۲

تهيه نقشه هاي همدما و هم رطوبت جو با استفاده از باندهاي گرمايي تصاوير ماهواره اي ماديس

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۲

طبقه بندي داده هاي ابرطيفي با استفاده از مشتق گيري در فضاي طيفي و استفاده از روش هاي كدگذاري

نویسندگان: مصطفي اوجاقلو, محمدرضا مباشري, يوسف رضايي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Monitoring and forecasting drought impact on dryland farming areas

نویسندگان: صالح ارشد, سعيد مريد, محمدرضا مباشري, مجيد آقا عليخاني, سجاد ارشد
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
از صفحه: ۲۰۶۸
تا صفحه: ۲۰۸۱

سال: ۱۳۹۲

توليد نقشه هاي همدما و هم رطوبت جو با استفاده از باندهاي حرارتي تصاوير ماهواره اي ماديس

Preparation of atmospheric temperature and humidity isopleths maps using thermal bands of MODIS satellite images

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۲

ارزيابي محصولات آلبيدوي 16 روزه MODIS با استفاده از آلبيدوي ASTER در مناطق خشك با پوشش همگن

نویسندگان: مهري اكبرزاده نداماني, محمدرضا مباشري, سيدباقر فاطمي نصرآبادي
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۱

تهيه نقشه توزيع مكاني ذرات معلق با قطر كمتر از 5/2 ميكرومتردر هواي شهر تهران با استفاده از داده هاي سنجنده MODIS..

نویسندگان: سيدعباس حجازي اطاقسرا, محمدرضا مباشري, ابوالفضل احمديان
عنوان مجله: نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي
از صفحه: ۱۶۱
تا صفحه: ۱۷۶

سال: ۱۳۹۱

روشي كارآ براي افزايش توامان قدرت تفكيك طيفي و مكاني در تصاوير ماهواره-اي در محيط شهري

نویسندگان: فاخره علي دوست, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۱

Road and Tunnel Extraction from SPOT Satellite Images Using Neural Networks

نویسندگان: نيما قاسملو, محمدرضا مباشري, احمد معدنچي زارع, مهران معمارافتخاري
عنوان مجله: Journal of Geographical Systems
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۱

Introducing a method for spectral enrichment of the high spatial resolution images

نویسندگان: فاخره علي دوست, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار
عنوان مجله: Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۱

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

روشي سريع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از سنجنده موديس (يك مطالعه موردي در تهران)

نویسندگان: رضوان قرباني سالخورد, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: حكيم
از صفحه: ۱۶۶
تا صفحه: ۱۷۷

سال: ۱۳۹۱

Atmospheric temperature profile extraction from MODIS thermal bands using Genetic Algorithm

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: ARCHIVES DES SCIENCES
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۱

سال: ۱۳۹۱

روشي كارا براي افزايش توامان قدرت تفكيك طيفي و مكاني در تصاوير ماهواره اي در محيط شهري

نویسندگان: فاخره علي دوست, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

استخراج پارامترهاي واونگي دمايي از تصاوير MODIS در آسمان بدون ابر با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: حامد كاچار, محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

كاهش اثر بخار آب جو بر روي محصولات تداخل سنجي راداري به كمك داد ه هاي MERIS-FR و GPS (مطالعه موردي فرونشست دشت مشهد

نویسندگان: سينا ادهم خياباني, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۲۸

سال: ۱۳۹۰

استفاده از متغيرهاي جذبي طيفي به منظور برآورد سريع نوفه در تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: يوسف رضايي, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۲۴۳
تا صفحه: ۲۴۸

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Endmember Extraction Using a Combination of Orthogonal Projection and Genetic Algorithm

نویسندگان: يوسف رضايي, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, M. E. Schaepman
عنوان مجله: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
از صفحه: ۱۶۱
تا صفحه: ۱۶۵

سال: ۱۳۹۰

ارتقا الگوريتم آشكارسازي ابر MODIS با استفاده از تصوير همزمان ASTER (مطالعه موردي شهر دامغان)

نویسندگان: محمدرضا مباشري, نبي اله غلامي, منوچهر فرج زاده اصل
عنوان مجله: برنامه ريزي و آمايش فضا
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۰

تخمين ميزان كودهاي ازته موجود در خاك هاي كشاورزي با استفاده از داده هاي ابرطيفي

نویسندگان: معصومه عسگري, محمدرضا مباشري, محمد طالعي, محسن قمري اصل, يوسف رضائي
عنوان مجله: آب و خاك
از صفحه: ۸۵۴
تا صفحه: ۸۶۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Introduction to Protein Absorption Lines Index for Relative Assessment of Green Leaves Protein Content Using Eo-1 Hyperion Datasets

نویسندگان: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۴۷

سال: ۱۳۹۰

Spectral reconstruction of the pixels in a satellite image through mixing process

نویسندگان: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: International Geoinformatics Research and Development Journal
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۶۹

سال: ۱۳۹۰

ارزيابي دقت شاخص NDSI مستخرج از تصاوير MODIS در مناطق داراي شيب متوسط

نویسندگان: مينا شمس, محمدرضا مباشري, سيدباقر فاطمي نصر آبادي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۰

Classification by diagnosing all absorption features (CDAF) for the most abundant minerals in airbor Hyperspectral images

نویسندگان: محمدرضا مباشري, محسن قمري اصل
عنوان مجله: EURASIP JOURNAL ON APPLIED SIGNAL PROCESSING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vegetation Specie Determination Using Spectral Characteristics and Artificial Neural Network (SCANN

نویسندگان: نيما قاسملو, محمدرضا مباشري, يوسف رضائي
عنوان مجله: JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE
از صفحه: ۱۲۲۳
تا صفحه: ۱۲۳۲

سال: ۱۳۹۰

شمارش خودكار درختان در تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا به كمك عملگرهاي مورفولوژيك

نویسندگان: سيدباقر فاطمي نصرآبادي, محمدرضا مباشري, مسعود ورشوساز
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: هندوستان / India

An Introduction to MODISI and SCMOD Methods for Correction of the MODIS Snow Assessment Algorithm

نویسندگان: محمدرضا مباشري, HOSSEIN SHAFIZADEH MOGHADDAM, SYAVASH SHAYAN
عنوان مجله: Journal of the Indian Society of Remote Sensing
از صفحه: ۶۷۴
تا صفحه: ۶۸۵

سال: ۱۳۸۹

كاهش اثر بخار آب اتمسفربر روي محصولات تداخل سنجي راداري به كمك داده هاي MERIS-FR و GPS ، (مطالعات موردي فرونشست دشت مشهد

نویسندگان: سينا ادهم خياباني, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, مريم دهقاني
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۲۸

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An attempt for improving MODIS atmospheric temperature profiles products in clear sky

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: METEOROLOGICAL APPLICATIONS
از صفحه: ۱۸۱
تا صفحه: ۱۸۷

سال: ۱۳۸۹

توانايي داده هاي سنجنده موديس در تحليل هاي كيفي و كمي كيفيت هوا در مناطق شهري

نویسندگان: رضوان قرباني سالخورد, محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان
عنوان مجله: پژوهش هاي اقليم شناسي
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Remote Sensing Of Tidal Situation By Monitoring Changes In Suspended Sediment Concentration In Surface waters

نویسندگان: محمدرضا مباشري
عنوان مجله: علوم دريايي خليج فارسي Journal of the Persian Gulf Marine Sciences
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۸۹

روشي جهت استخراج نسبي پارامترهاي كيفي گياه از تصاوير Hyperion با كاربرد در كشاورزي دقيق

نویسندگان: يوسف رضايي, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
عنوان مجله: مجله تحقيقات آب و خاك ايران
از صفحه: ۱۸۹
تا صفحه: ۲۰۰

سال: ۱۳۸۸

بهبود روش استخراج ويژگي غير پارامتريك وزن دار با استفاده از تركيب خطي نمونه هاي آموزشي در تصاوير ابرطيفي

نویسندگان: محسن قمري اصل, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۸۸

ارائه روشي براي طبقه بندي داده هاي ابر طيفي AVIRIS، با استفاده از استخراج ويژگي و تركيب طبقه بندي كننده ها

نویسندگان: مجيد رحيم زادگان, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, ياسر مقصودي مهراني
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Windowed Fourier Transform for Noise Reduction of SAR Interferograms

نویسندگان: هيرش فتاحي, محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري, مريم دهقاني, محمودرضا صاحبي
عنوان مجله: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
از صفحه: ۴۱۸
تا صفحه: ۴۲۲

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Exploring the Use of Satellite Images in the Estimation of Potential Malaria Outbreak Regions

نویسندگان: ابوالفضل احمديان, محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, يوسف رضايي, محمد ابايي
عنوان مجله: Environmental Hazards-Human and Policy Dimensions
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۳۸۸

بررسي يخچال طبيعي علم چال با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نویسندگان: محمدجواد ولدان زوج, يوسف رضايي, فريبرز وزيري, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۸۸

An Improvement on land surface temperature determination by producing surface Emissivity Maps

نویسندگان: محمد پهلواني, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: desert
از صفحه: ۱۷۱
تا صفحه: ۱۸۴

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Introducing to PASAVI and PANDVI Methods for Sugarcane Physiological Date Estimation Using ASTER Images

نویسندگان: محمدرضا مباشري, Manoochehr Chahardoli, Manoochehr Farajzadeh asl
عنوان مجله: JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE
از صفحه: ۳۰۹
تا صفحه: ۳۲۰

سال: ۱۳۸۸

بازسازي 6S براي تصحيح تصاوير ماهواره اي در جو ايران (مطالعه موردي تهران)

نویسندگان: محمدرضا مباشري, علي احمدي رستمي, علي صادقي نائيني, جلال كرمي
عنوان مجله: سنجش از دور و gis ايران
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۸۸

بررسي تحليلي شار تابشي در پوسته سطحي آب با هدف كاربرد در سنجش از دور SST

نویسندگان: محمدرضا مباشري, امين مباشري
عنوان مجله: اقيانوس شناسي
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۸۷

توسعه مدل ارزيابي آسيب خشكسالي كشاورزي براي گندم ديم در استان كرمانشاه با استفاده از روش هاي آماري و هوشمند

نویسندگان: صالح ارشد, سعيد مريد, محمدرضا مباشري, مجيد آقاعليخاني
عنوان مجله: مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۸۷

ارائه روشي سريع براي حذف اثر هواويزها از تصاوير ماهواره اي MODIS

نویسندگان: يوسف رضايي, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران
از صفحه: ۳۰۱
تا صفحه: ۳۱۱

سال: ۱۳۸۶

ارائي الگوريتمي براي كاهش نوفه فاز تداخل سنجي راداري مورد استفاده در تعيين ميزان جا به جاييهاي پوسته زمين، بر اساس تبديل موجك در حوزه مختلط

نویسندگان: هيرش فتاحي, محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري, مريم دهقاني
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۱۷۰
تا صفحه: ۱۸۱

سال: ۱۳۸۶

ارائه الگوريتمي براي كاهش نوفه فاز تداخل سنجي راداري مورد استفاده در تعيين ميزان جابه جاييهاي پوسته زمين،بر اساس تبديل موجك در حوزه مختلط

نویسندگان: هيرش فتاحي, محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري, مريم دهقاني
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۱۷۰
تا صفحه: ۱۸۱

سال: ۱۳۸۶

Improvement of Remote Sensing Techniques in TPW Assessment Using Radiosonde Data

نویسندگان: محمدرضا مباشري, سيدمهدي پورباقركردي, منوچهر فرج زاده اصل, علي صادقي نائيني
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
از صفحه: ۴۸۰
تا صفحه: ۴۸۸

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Using IRS Products to Recover 7ETM Defective Images

نویسندگان: محمدرضا مباشري, علي صادقي نائيني
عنوان مجله: American Journal of Applied Sciences
از صفحه: ۶۱۸
تا صفحه: ۶۲۵

سال: ۱۳۸۶

چگونگي انتقال رطوبت در بارش زمستانه غرب ايران مطالعه موردي بارش (3-7 ژانويه 1996)

نویسندگان: منوچهر فرج زاده اصل, مصطفي كريمي احمدآباد, هوشنگ قائمي, محمدرضا مباشري
عنوان مجله: مدرس علوم انساني
از صفحه: ۱۹۳
تا صفحه: ۲۱۷