تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

بهبود و توسعه مدلهاي پيش بيني پديده سرما زدگي با استفاده از داده هاي سنجش از دور

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, هومن لطيفي, سيدكاظم علوي پناه, مجيد آزادي, يزدان عامريان
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej, Hooman Latifi, , , Yazdan Amerian
نام دانشجو : الهه خصالي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

برآورد رطوبت خاك با استفاده از باندهاي نوري و حرارتي سنجنده MODIS

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي محمدزاده, محمدجواد ولدان زوج, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي محمدزاده, سيدكاظم علوي پناه, علي سركارگر اردكاني
Mohammad Reza Mobasheri, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Ali Mohammadzadeh, ,
نام دانشجو : نبي اله غلامي بيدخاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

ارتقاي دقت مدل TMSI در برآورد رطوبت سطحي خاك با استفاده از دماي تابش سطحي، تصاوير لندست و داده هاي ميداني SMEX04

نام اساتید: محمدرضا مباشري, ياسر مقصودي مهراني, كاظم علوي پناه, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Reza Mobasheri, Yasser Maghsoudi Mehrani, , Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : مسعود قهرمانلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

امكان سنجي ارائه مدلي براي پايش كمي آلودگي هواي شهرها با استفاده از تصاوير MODIS (مطالعه مورد: كلان شهر تهران)

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر متكان, كاظم علوي پناه, پرويز ضياييان, محمدجواد ولدان زوج, عباس عليمحمدي سراب, مسعود ورشوساز, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Matkan, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Masood Varshosaz, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : ابوالفضل احمديان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

استخراج سرشاخه هاي رودخانه در سطح زير پيكسل از تصاوير چند طيفي ماهواره اي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمودرضا صاحبي, سيدكاظم علوي پناه, محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : معصومه طالبي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

استفاده از روش كدگذاري طيف بازتابندگي برگ در تعيين درجه زنگ زدگي گياه گندم

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج, عبدالحسين طاهري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej, , Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : پگاه داروئي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

استخراج مناطق مستعد شيوع زنگ گندم با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمودرضا صاحبي, عبدالحسين طاهري, محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : پروين حسن تيموري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

استخراج سرعت و جهت باد زمين گرد در جو پايدار با استفاده از تصاوير سنجنده ماديس

نام اساتید: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان, علي محمدزاده, عبدالله صداقت كردار, علي محمدزاده
Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan, Ali Mohammadzadeh, , Ali Mohammadzadeh
نام دانشجو : حميدرضا حاجي غلامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تشخيص مزارع آلوده به بيماري زنگ گندم با استفاده از تصاوير لندست

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمودرضا صاحبي, عبدالحسين طاهري, محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Mahmod Reza Sahebi, , Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سميرا رنجبر

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

برآورد رطوبت خاك از طريق مدلسازي تبخير سطح حاصل از سبال با استفاده از تصاوير لندست و داده هاي ميداني

نام اساتید: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : زينب شاملو

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تشخيص اماكن انباشت نخاله هاي ساختماني با استفاده از تصاوير لندست

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمودرضا صاحبي, سيدكاظم علوي پناه , محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Mahmod Reza Sahebi, Seyed kazem Alavipanah, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : نرگس جعفري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

برآورد سن فنولوژيكي گياه گندم در طول دوره رشد با استفاده از نمودار پراكنش Red-NIR تصاوير لندست

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمودرضا صاحبي, سيدكاظم علوي پناه , محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Mahmod Reza Sahebi, Seyed kazem Alavipanah, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سيده بهناز حسيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تعيين جزاير حرارتي در سطح شهر با استفاده از تصاوير با توان تفكيك بالا( مطالعه موردي: كلانشهر تهران)

نام اساتید: محمدرضا مباشري, پرويز ضياييان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, Parviz Zeeaean, Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : سپيده حمزه لوئي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تخمين فراواني مواد معدني در سطح پيكسل با استفاده از نقاط بيشينه و كمينه مطلق منحني بازتابندگي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدرضا سراجيان, مهدي مختارزاده, مهدي مختارزاده
Mohammad Reza Mobasheri, Mohamadreza Saragian, Mahdi Mokhtarzadeh, Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سعيد ناصري نسب

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸

ارايه الگوريتمي نوين جهت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي چند طيفي با قدرت تفكيك بالا با استفاده از اطلاعات طيفي-مكاني تصوير

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمد كريمي, محمدرضا سراجيان, برات مجردي, مهدي مختارزاده
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Karimi, Mohamadreza Saragian, , Mahdi Mokhtarzadeh
نام دانشجو : سيدباقر فاطمي نصرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

ارائه مدلي جهت استخراج دماي هوا در ارتفاع دو متري از تصاوير سنجنده MODIS (منطقه مورد مطالعه: جنوب تهران)

نام اساتید: محمدرضا مباشري, غلامعلي كمالي, مجيد رحيم زادگان, مجيد رحيم زادگان
Mohammad Reza Mobasheri, , Majid Rahimzadegan, Majid Rahimzadegan
نام دانشجو : عليرضا قرباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

انتخاب تعاملي مناطق با پارامترهاي محيطي خاص با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر متكان, محمودرضا صاحبي, محمودرضا صاحبي
Mohammad Reza Mobasheri, , Mahmod Reza Sahebi, Mahmod Reza Sahebi
نام دانشجو : مريم هدايتي فرد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

برآورد شاخص برگ(LAI) با استفاده از نمودار پراكندگي باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديك

نام اساتید: محمدرضا مباشري, سيدكاظم علوي پناه, علي اكبر آبكار, مهدي فرنقي
Mohammad Reza Mobasheri, , Aliakbar Abkar, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : ميثم اماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

ارائه الگوريتمي جهت تشخيص و تخمين ميزان بيماري زنگ گندم با استفاده از طيف نگاري زميني

نام اساتید: محمدرضا مباشري, سيدكاظم علوي پناه, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, عباس عليمحمدي سراب, مهدي فرنقي
Mohammad Reza Mobasheri, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : داود عاشورلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

ارتقاي كيفيت طيفي تصاوير Google Earth با استفاده از طيف بازتابندگي مستخرج از تصاوير Hyperion

نام اساتید: محمدرضا مباشري, مجيد رحيم زادگان, ياسر مقصودي مهراني, ياسر مقصودي مهراني
Mohammad Reza Mobasheri, Majid Rahimzadegan, Yasser Maghsoudi Mehrani, Yasser Maghsoudi Mehrani
نام دانشجو : سميه طحان پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

طبقه بندي گياه براساس محتواي كلروفيل با استفاده از بازتابندگي طيفي گياه و شبكه عصبي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, سيدكاظم علوي پناه, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, , Aliakbar Abkar
نام دانشجو : فاطمه مهامي ونن

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

ارائه الگوريتمي براي كاهش ابعاد فضاي تصاوير ابر طيفي به صورت نظارت نشده مبتني بر فضاي پديده

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدرضا سراجيان, برات مجردي, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده, محمد طالعي, محمد كريمي
Mohammad Reza Mobasheri, , , Mohammad Javad Valadanzoej, Mahdi Mokhtarzadeh, Mohammad Taleai, Mohammad Karimi
نام دانشجو : محسن قمري اصل

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

توسعه الگوريتمهاي ناحيه اي براي استخراج پروفايلهاي دما و رطوبت جو از تصاوير سنجنده MODIS

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر متكان, كاظم علوي پناه, عباس عليمحمدي سراب, علي اكبر آبكار, مسعود مشهدي حسين علي, محمد كريمي
Mohammad Reza Mobasheri, , , Abbas Ali Mohammadi Sarab, Aliakbar Abkar, Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مجيد رحيم زادگان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طبقه بندي تصاوير ابر طيفي با استفاده از مشتق گيري در فضاي طيفي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, يوسف رضايي, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, , Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : مصطفي اوجاقلو

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تهيه طيف بازتابندگي سطوح شهري با استفاده از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني و طيفي بالا و طيف سنجي ميداني

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : فاخره علي دوست

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تشخيص و مدلسازي وارونگي هاي دمايي با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, محمدجواد ولدان زوج, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : حامد كاچار

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

ارزيابي دقت محصولات آلبيدوي ماديس با استفاده از تصاوير استر

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : مهري اكبرزاده نداماني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

ارزيابي دقت محصولات گسيلمندي سنجنده MODIS و ASTER با استفاده از داده هاي هوا شناسي و اندازه گيري ميداني

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : مهدي بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي و ارزيابي ارتباط بين آلودگي شهرهاي صنعتي و تلفات ناشي از بيماريهاي تنفسي از طريق تعيين نسبي نقاط آلوده از تصاوير سنجنده MODIS ( مطالعه موردي: تهران )

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : سيدعباس حجازي اطاقسرا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

ارتقا شاخص برف براي مناطق با شيب بين 20 تا 50 درصد براي تصاوير MODIS

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : مينا شمس

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

بررسي رفتار طيفي گياهان آفت زده با استفاده از تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, علي اكبر آبكار, علي اكبر آبكار
Mohammad Reza Mobasheri, Aliakbar Abkar, Aliakbar Abkar
نام دانشجو : احسان شريفي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

اعتبار سنجي داده هاي MODIS در رابطه با آلودگي هاي جوي در مناطق شهري

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : رضوان قرباني سالخورد

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۸

استخراج خودكار اجزا خالص و جداسازي در تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : يوسف رضايي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۲۰

استفاده از استخراجگر

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : محسن قمري اصل

تاریخ:

تعيين نرخ جابجايي گسلها با استفاده از INSAR

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : هيرش فتاحي

تاریخ:

استخراج اطلاعات از يك پيكسل به روش unmixing

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : علي غفوري

تاریخ:

طراحي و توسعه الگوريتمي مناسب به منظور طبقه بندي پيكسلهاي مختلط به روش نظارت شده در تصاوير ابر طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : امير معيني راد

تاریخ:

ارائه الگوريتم مناسب جهت تعيين مناطق با پتانسيل شروع مالاريا با استفاده از تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ابوالفضل احمديان

تاریخ:

طراحي و توسعه مدل مناسب جهت حذف خطاهاي اتمسفري از تصاوير رادار با تاكيد بر داده هاي ENVISAT

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : سينا ادهم خياباني

تاریخ:

تلفيق داده هاي GPS و INSAR در تعيين جابجايي ناشي از فرو نشت

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : ماني امروني حسيني

تاریخ:

توسعه الگوريتمي جهت پهنه بندي گسيل مندي نسبي سطوح مختلف با استفاده از باند هاي حرارتي و داده هاي سينوپتيكي

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : محمد پهلواني

تاریخ:

مدلسازي برآورد محصول نيشكر با استفاده از پارامتر هاي زميني و تصاوير ماهواره اي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمدجواد ولدان زوج
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Javad Valadanzoej
نام دانشجو : ساناز شفيعيان

تاریخ:

ارائه متدي جهت استفاده از استخراج ويژگي و تركيب طبقه بندي كننده ها براي طبقه بندي داده هاي فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, محمدرضا مباشري
Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : مجيد رحيم زادگان

تاریخ:

ارتقائ شاخصNDVI براي پيش بيني خشكسالي با استفاده از تصاويرMODIS و ASTER

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : اسلام جوادنياي ريك

تاریخ:

امكان سنجي در تعريف روشي نوين در طبقه بندي گياهان با استفاده توام از خواص طيفي (تصاوير هايپريون ) و شبكه عصبي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, يوسف رضايي
Mohammad Reza Mobasheri,
نام دانشجو : نيما قاسملو

تاریخ:

تشخيص و پهنه بندي كيفيت نسبي خاك هاي كشاورزي با استفاده توام از تصاوير ابرطيفي و GIS

نام اساتید: محمدرضا مباشري, محمد طالعي, يوسف رضايي
Mohammad Reza Mobasheri, Mohammad Taleai,
نام دانشجو : معصومه عسگري

تاریخ:

امكان سنجي ارزيابي نسبي تنش آبي گياه با استفاده از تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدرضا مباشري, يوسف رضايي
Mohammad Reza Mobasheri,
نام دانشجو : سميرا دانشگراصل

تاریخ:

موضوع رساله ندارد

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : مهدي عابديني

تاریخ:

ارائه روشي جهت پيش بيني ميزان برداشت محصول گندم با استفاده از تصاوير ماهواره اي و ارتقاي دقت از طريق تعامل با كاربر

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : سيدعباس حجازي اطاقسرا

تاریخ:

تعيين گونه گياه با استفاده از كدينگ طيف بازتابندگي و مشتقات آن در سطح برگ و تصاوير ابرطيفي

نام اساتید: محمدرضا مباشري
Mohammad Reza Mobasheri
نام دانشجو : مهدي بهرامي