از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

عضو انجمن علوم و فنون دريايي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

هيات مديره انجمن علمي علوم و فنون دريايي

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه انگليسي زبان خليج فارس

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو تحريريه نشريه سنجش از دور و GIS ايران

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

عضو گروه نقشه برداري گروه واژه گزيني

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

عضو هيات مديره انجمن سنجش از دور و GIS ايران

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي