از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ تا تاریخ :

مدير گروه طراحي كاربردي

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه مقاومت مصالح

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

بابت ارزيابي پرونده دكتر نحوي