طراحي و ساخت يك زيردريايي هوشمند مدل

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدرضا همايي نژاد, مسعود ضيابشرحق, علي نحوي
Mehrzad Shams, Mohammad Reza Homaeinezhad, Masoud Ziabasharhagh, Ali Nahvi
نام دانشجو : آرش نعمتي حياتي

طراحي و پياده سازي پرداشكري پر سرعت مقاوم به نويز و نوع دستگاه اندازه گيري سيگنال جهت پردازش سيگنال الكترو مكانيكي قلب موش آزمايشگاهي بمنظور آشكارسازي رخداد هاي اصلي سيگنال و محاسبه الترنا نسهاي امواجP و T

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : علي گل ميرزايي

طراحي كنترلر خطي با ضرايب قابل تنظيم براي سيستم روباتيكي با پارامترهاي متغير زمان

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, فرشاد ترابي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Farshad Torabi, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : زهرا خاكپور

بررسي عملكرد يك شتاب سنج MEMS نسب شده روي يك مكانيزم لنگ و لغزنده

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, فرشاد ترابي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Farshad Torabi
نام دانشجو : حسين ناصري

مدلسازي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري ديناميك پرواز يك هليكوپنر كوچك و طراحي يك كنترلر خطي مناسب جهت كنترل پرواز هاور

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : بنيامين يزدي

طراحي سيستم كنترلي هوشمند بمنظور تنظيم سرعت دوراني يك سرو موتور DC. و مقايشه عملكرد ان با كنترلرهاي خطي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سهند غفاري

تحليل اطلاعات يك آرايش متشكل از شتاب سنج هاي MEMS

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : سينا كرمي

تحليل سينماتيكي يك مكانيزم لغزنده لنگي، قرار گرفته در يك مكانيزم

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi
نام دانشجو : سروناز چايي بخش

نصب و راه اندازي سيستم كنترل مجموعه اي از سرو موتورهاي D.C

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سيدمحمدرضا مومني ماسوله

طراحي سيستم كنترل موقعيت پايه سه روبات متحرك جهت توليد حداكثر ميزان توان برهم نهي امواج

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حافظ رحماني

شبيه سازي و تحليل كنترل آرايش مجموعه اي از بات هاي متحرك به شيوه ي رهبر - پيرو با استفاده از ميدان هاي پتانسيل

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مصطفي تاجيك

طراحي سيستم كنترل خرابي - مقاوم براي يك بالگرد كوچك با استفاده از تحليل بلادرنگ سيگنال هاي ارتعاشي بدنه و روتور اصلي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, بابك توسلي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مسعود مقدسي

مدلسازي رياضي و شبيه سازي كامپيوتري ديناميك پرواز يك هليكوپتر كوچك و طراحي يك كنترلر خطي مناسب جهت كنترل پرواز هاور

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi
نام دانشجو : بنيامين يزدي

تحليل حركت فضايي مجري نهايي يك مكانيزم كاليبراسيون غير فعال شتاب سنج

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : عليرضا آخوندي اسدي

ترسيم مسير حركت وسيله نقليه با استفاده از سيگنالهاي شتاب سنج جايرو و ميدان مغناطيسي زمين

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : صادق عارف نژاد

طراحي پياده سازي سيستم كنترلي مكانيزم سيمولاتور حركت

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : ميلاد اسماعيل پور

كنترل شبكه اي از ربات هاي زميني

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : عاطفه صحرائي خانقاه

مطالعه توابع لياپانوف مشترك و چندگانه و كاربرد آنها در تحليل پايداري برخي سيستمهاي غيرخطي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : ناديا سهند

مدل سازي رياضي عمگر رانش هارمونيك (هارمونيك درايو) و طراحي آزمايشگاهي سيستم كنترل آن

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : فرهاد غني پور

طراحي كنترلر موقعيت سه بدي پهپاد چهار پره (كوادكوپتر)

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : جواد عباسي

تحليل شبيه سازي سيستم كنترل مدل پيش بين براي فرآيند غيرخطي نوسانگر واندرپل van der pol

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : سهند فرقداني

طراحي و شبيه سازي و تحليل پايداري سيستم هاي كنترل خطي با ضرايب متغير مورد استفاده در مكانيزم سروو

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : امين رستمي

استخراج شاخص هاي موثر افت نويز صوتي در طرتحي سايلنسرهاي صنعتي نوع Multi-Baffle Bar,Circular Type

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي اصغر جعفري
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سيد محمد آقاميري

تحليل سيستم هاي ديناميكي با معادلات مرتبه كسري و ارائه حل عددي مناسب براي كاربرد در سيستم هاي فيدبك

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari
نام دانشجو : امير شاه حسيني

طراحي و ساخت كنترلر آنالوگ عملگر موتور DC مجهز به گيربكس حلزوني

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari
نام دانشجو : شايان آدينه

بررسي امكان كنترل همزمان سرعت زاويه اي و گشتاور

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, ناصر ناصري فر
Mohammad Reza Homaeinezhad, Naser Naserifar
نام دانشجو : نيما كريمي

ساخت عملگر رانش هارمونيك و تحليل ارتعاشات محور خروجي و لحاظ آن در الگوريتم كنترل زاويه

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, ناصر ناصري فر
Mohammad Reza Homaeinezhad, Naser Naserifar
نام دانشجو : سعيده اكبري

ساخت و كنترل مكانيزم كارت- پاندول در شرايط وجود اصطكاك

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, ناصر ناصري فر
Mohammad Reza Homaeinezhad, Naser Naserifar
نام دانشجو : كمند باقريان