مشخصات فردی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: همایی نژاد


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mrhomaeinezhad@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRezaHomaeinezhad


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک