تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

طراحي، تحليل عملكرد و اثبات پايداري الگوريتم هاي فازي تعقيب مسير هوشمند براي ربات چهار چرخ فرمان پذير

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, ناصر ناصري فر, مهدي اكرمي نيا, ناصر ناصري فر
Mohammad Reza Homaeinezhad, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : حسن محمودي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

شبيه سازي رفتارهاي غيير خطي سيستم كنترلي انالوگ متشكل از اب -امپ وترانزيستور قدرت در مدار هاي فيدبك

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, ناصر ناصري فر, مهدي اكرمي نيا, ناصر ناصري فر
Mohammad Reza Homaeinezhad, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : محسن ابوالحسني دولت آباد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

كنترل تطبيقي گروه ناهمگن خودرو

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, ناصر ناصري فر, مهدي اكرمي نيا, ناصر ناصري فر
Mohammad Reza Homaeinezhad, Naser Naserifar, , Naser Naserifar
نام دانشجو : ساينا نمازي فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: علي غفاري, مسعود عسگري, مسعود عسگري, حيدرعلي طالبي, آريا الستي, محمدرضا همايي نژاد
Ali Ghaffari, Masoud Asgari, Masoud Asgari, , , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : فرهاد فتوحي نيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

كنترل يك دسته خودرو در اتوبان هوشمند با لحاظ پايداري رشته اي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري, حميد خالوزاده, غلامرضا وثوقي, محمدرضا حائري بزدي, حسين صيادي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari, Hamid Khaloozadeh, , , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : حسين چهاردولي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

كنترل موقعيت ربات 8 چرخ با تركيب اطلاعات دوربين و IMU

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي نحوي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Nahvi
نام دانشجو : سينا مختاري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

طراحي سيستم كنترل خطي چند متغييره مرتبه كسري براي كوادروتور

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : رهام آرياراد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري نهايي

نام اساتید: حميد خالوزاده, سيدحسين ساداتي, ابوالفضل صورتگر, امين رضايي زاده, سيدحسين ساداتي, محمدرضا همايي نژاد
Hamid Khaloozadeh, Seyed Hossein Sadati, , , Seyed Hossein Sadati, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : صادق يعقوبي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تركيب اطلاعات آرايه سنسورهاي سيستم ناوبري اينرسي و GPS به منظور جلوگيري از واگرايي تخمين موقعيت خطي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي, علي نجفي اردكاني, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati, Ali Najafi Ardakani, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمدامين كوتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل چند متغييره تطبيقي مدل مرجع براي يك ربات چهار چرخ

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي, علي نجفي اردكاني, علي نحوي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi
نام دانشجو : سيده فائزه نكوئي زهرائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي الگوريتم كنترل زاويه و موقعيت سامانه سخت افزار- در حلقه آزمايش پرواز كوادروتور

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, حميد خالوزاده, عليرضا دوست حسيني, عليرضا دوست حسيني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Hamid Khaloozadeh, Alireza Dosthosseini, Alireza Dosthosseini
نام دانشجو : حسن خواجوند

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي يك سيستم كنترل حركت مناسب براي يك ربات متحرك صخره نورد داراي 8 چرخ

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, حميد خالوزاده, عليرضا دوست حسيني, عليرضا دوست حسيني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Hamid Khaloozadeh, Alireza Dosthosseini, Alireza Dosthosseini
نام دانشجو : سهند غفاري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

تعيين موقعيت و سرعت جسم متحرك با استفاده از تلفيق اطلاعات آرايه هاي جايرو، شتاب سنج و مغناطيس

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, حميد خالوزاده, عليرضا دوست حسيني, عليرضا دوست حسيني
Mohammad Reza Homaeinezhad, Hamid Khaloozadeh, Alireza Dosthosseini, Alireza Dosthosseini
نام دانشجو : سينا قاسمي مقدم

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

كنترل غير متمركز آرايش سيستمهاي چند عاملي با ساختار سويچ شونده و تاخير زماني

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي نجفي اردكاني, علي نحوي, علي نحوي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Najafi Ardakani, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : بهرام تاران

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تخمين پارامترهاي با تغييرات سريع روبات‌هاي يك مجموعه از آرايش روبات‌ها، توسط فرمانده كنترل آرايش در محيط اغتشاشي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي اكبر موسويان, علي نجفي اردكاني, سيدعلي اكبر موسويان
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Najafi Ardakani, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : محمد دوستي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

استحصال انرژي از بدن انسان به منظور تامين توان دستگاه هاي انتقال دارو با استفاده از تكنولوژي سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي

نام اساتید: فرشاد ترابي, محمدرضا همايي نژاد, اميد پورعلي, افسانه مجري, اميد پورعلي
Farshad Torabi, Mohammad Reza Homaeinezhad, Omid Pourali, Afsaneh Mojra, Omid Pourali
نام دانشجو : مينا طاهري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تشخيص بازه هاي فاقد اطلاعات كافي سيگنال الكتروكارديوگرام چند ليدي بر پايه ي اندازه گيري شباهت ميان ليدهاي مختلف

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري, محمدباقر شمس الهي, علي غفاري
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari, , Ali Ghaffari
نام دانشجو : عطيه كريمي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي تخمينگر غيرخطي مبتني بر تكنيك معادله ريكاتي وابسته حالت براي خودروهاي مفصل دار

نام اساتید: علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد, علي نحوي, رضا كاظمي, رضا كاظمي
Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Nahvi, Reza Kazemi, Reza Kazemi
نام دانشجو : حمزه احمدي جيد

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي الگوريتم كلي شناسايي پارامترهاي متغير با زمان مكانيزم هاي حركتي هليكوپتر به منظور ملايم سازي شدت ارتعاشات

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, علي غفاري, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : عليرضا فروغي مهر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي سيستم كنترل مقاوم به خطا براي يك هليكوپتر كوچك با استفاده از تركيب هوشمند اطلاعات بدست آمده از مشاهده گر مود لغزشي و سيستم هوشمند حاوي اطلاعات

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدحسين ساداتي, علي غفاري, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : مطهره يوشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي يك سيستم كنترل ديجيتال مقاوم در برابر خطا (Fault-Tolerant) به كمك يك رويتگر حالت مود لغزشي و شبيه سازي مكاترونيكي آن به يك ربات متحرك صفحه اي 9 درجه آزادي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, حميد خالوزاده, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Hamid Khaloozadeh, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : محمدهادي شمشادي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي سيستم كنترل هوشمند تعقيب موقعيت ماهواره ژئو-سنكرون در شرايط نويزهاي قوي فضايي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, حميد خالوزاده, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mohammad Reza Homaeinezhad, Hamid Khaloozadeh, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : فريد رشيدي فر

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي سيگنال الكتروكارديوگرام جهت پيش¬بيني ريپروفيوژن و محاسبه مقدار داروي تزريقي براي جلوگيري از عوارض ناشي از ريپروفيوژن

نام اساتید: علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد, عليرضا ايماني, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : رسا جمشيدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

تعيين پارامترهاي تعيين كننده جهت تشخيص بهتر و پيش¬بيني سكته قلبي با استفاده از سيگنال¬هاي الكترومكانيكي قلب

نام اساتید: علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد, عليرضا ايماني, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : حميد ابراهيمي اوريمي

تاریخ:

كنترل و تحليل پايداري سيستم هاي چندمتغيره سوييچ شده با استفاده از كنترل مدل پيش بين شبكه هاي عصبي فازي- موجك

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : صادق يعقوبي

تاریخ:

ارتقاء الگوريتم كنترل مود لغزشي چندمتغيره زمان گسسته در حضور نامعيني هاي پارامتري و ساختاري سيستم

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : فرهاد فتوحي نيا

تاریخ:

كاليبراسيون بلادرنگ آرايه¬هاي قطب نما به منظور تعيين جهت حركت در شرايط ديناميكي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : نيما علي دوست سليمي

تاریخ:

توسعه الگوريتم كنترل تطبيقي شكل دهي مرتبه دوم با استفاده ااز فيدبك شتاب خطي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : سجاد مهيايي

تاریخ:

طراحي ديكاپلر(ضد تداخل) با استفاده از كنترل مود لغزشي گسسته زماني براي سيستم هاي چند متغيره

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : محمد اميني

تاریخ:

طراحي كنترلر مود لغزشي عملكرد پمپي قلب مصنوعي كامل

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : مهشاد فرزان نسب

تاریخ:

كنترل فعال ارتعاشات مكانيزم پايه متحرك با لينك هاي منعطف

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد
Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حسام محمدقليان

تاریخ:

مدلسازي و كنترل احتراق در يك موتور اشتعال جرقه اي پرخوران (توربوشارژ) با سوخت دوگانه با هدف بهينه سازي عملكرد مكانيكي و شاخص هاي آلايندگي

نام اساتید: محمدرضا همايي نژاد, سيدعلي جزايري
Mohammad Reza Homaeinezhad, Seyed ali Jazayeri
نام دانشجو : وحيد خرمي راد