از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو كارگروه رتبه بندي و رؤيت پذيري تحقيقات دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تا تاریخ :

عضو و رئيس كارگروه تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا)

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تا تاریخ :

عضو كارگروه تخصصي روابط عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

عضو شوراي ابر رايانش ملي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ تا تاریخ :

مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

رئيس اداره فناوري و اطلاعات دانشكده برق