پياده سازي عمل خريد و فروش هوشمند سهام بازار تبادل ارزهاي خارجي مبتني بر يادگيري تقويتي عميق

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : دانيال خوش خلق

طراحي و پياده سازي نرم افزار تلفن همراه اندرويد براي برقراري ارتباط با سامانه جمع سپاري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سعيد صديقيان كاشي
Mohammad Mehdi Esnaashari, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سارا اميري

طراحي ربات تلگرام جهت تسهيل امور مديريتي سامانه جمع سپاري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, امين نيك انجام
Mohammad Mehdi Esnaashari, Amin Nikanjam
نام دانشجو : آرشاك كريمي

استحكام بخشي و تست نفوذ يك سرور لينوكسي Debian

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سعيد صديقيان كاشي
Mohammad Mehdi Esnaashari, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : اميرحسين درماني

طراحي و پياده سازي واسط كاربري پكپارچه جهت توليداسكريپت هاي لازم در شبيه سازي هاي شبكه

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, حامد خانميرزا
Mohammad Mehdi Esnaashari, Hamed Khanmirza
نام دانشجو : فاطمه صديقي پورچافجيري

سامانه دستيار طراحي شبكه داخل ساختمان

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيدحسين خواسته
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : محمدحسين اميري

استفاده از تكنولوژي Nvidia RTX جهت پياده سازي افكت هاي مربوط به نور در صحنه هاي متحرك در يك محيط بسته

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيد بهروز نصيحت كن
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : محمدحسن صادقين

پياده سازي ساماه توصيه گر اقامتگاه هاي مسافرتي مبتني بر تاريخچه جستجوي كاربر

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, چيترا دادخواه
Mohammad Mehdi Esnaashari, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : محمدحسين ريماز

طراحي تجربه كاربري برنامه مديريت فعاليت هاي روزانه طبق استانداردهاي تجربه كاربري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : عرفان جمشيدي

بهبود عملكرد دريبل عامل در بستر شبيه ساز دو بعدي فوتبال با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سيدحسين خواسته
Mohammad Mehdi Esnaashari, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : آرمين صدرالدين

پياده سازي الگوريتم يادگيري مبتني بر كنجكاوي RND در يكي از محيط هاي بازي هاي retro

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : كيميا سعادت

سامانه مكان- محور ثبت رويدادها

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : ليلا ايلخاني