سال: ۱۳۹۸

طراحي، پياده‌سازي، استقرار، تست و تحويل، آموزش و انتقال دانش، مستندسازي و پشتيباني (رفع اشكالات و بهينه‌سازي) سامانه هوشمند گياه (موسوم به MyFloret) با استفاده از استانداردها، فراروش‌ها روش‌ها و تكنولوژي‌هاي روز

همکاران: محمدمهدي اثني عشري

Mohammad Mehdi Esnaashari

سال: ۱۳۹۸

طراحي پياده سازي استقرار تست و تحويل آموزش و انتقال دانش مستندسازي و پشتيباني رفع اشكالات و بهينه سازي سامانه هوشمند گياه موسوم به MyFloret

همکاران: محمدمهدي اثني عشري

Mohammad Mehdi Esnaashari

سال: ۱۳۹۶

نگهداري و توسعه بستر جمع سپاري آزمايشگاه وب آزما

همکاران: محمدمهدي اثني عشري

Mohammad Mehdi Esnaashari