سال: ۱۴۰۰

ارائه خدمات مشاوره پژوهشي آينده پژوهي در حوزه رايانش فوق سريع

همکاران: محمدمهدي اثني عشري

Mohammad Mehdi Esnaashari

سال: ۱۳۹۸

طراحي، پياده‌سازي، استقرار، تست و تحويل، آموزش و انتقال دانش، مستندسازي و پشتيباني (رفع اشكالات و بهينه‌سازي) سامانه هوشمند گياه (موسوم به MyFloret) با استفاده از استانداردها، فراروش‌ها روش‌ها و تكنولوژي‌هاي روز

همکاران: محمدمهدی اثنی عشری، سید مهدی سجادی، سید علی مرعشی، مجید تیموری

Mohammad Mehdi Esnaashari, Sayyed Mahdi Sajjadi, Sayyed Ali Marashi, Majid Teymouri

سال: ۱۳۹۶

نگهداري و توسعه بستر جمع سپاري آزمايشگاه وب آزما

همکاران: محمدمهدي اثني عشري

Mohammad Mehdi Esnaashari