تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

برنامه ريزي همزمان جهت اجراي وظايف و ذخيره سازي نتايج آنها در محيط مه با رويكرد يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, علي احمدي, سعيد صديقيان كاشي, حميد حاجي سيدجوادي, ناصر مزيني, هدي رودكي لواساني
Mohammad Mehdi Esnaashari, Ali Ahmadi, Saeed Sedighian Kashi, , , Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمد حسن نتاج صلحدار

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اافزايش كارايي در تطبيق ابرهاي نقاط مبتني بر الگوريتم ICP با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, محمدمهدي اثني عشري, امير موسوي نيا, سيد بهروز نصيحت كن, جمشيد شنبه زاده, بهروز مينايي, فاطمه رضائي
Masoud Dehyadegari, Mohammad Mehdi Esnaashari, Amir Mousavinia, Seyed Behrooz Nasihatkon, , , Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : بهنام صمدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

پيش بيني توزيع شده مكان مناسب جهت قرارگيري كنترلرها در شبكه هاي SDN با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, فرشاد صفائي سمناني
Mohammad Mehdi Esnaashari, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : محمدامين اميني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

توليد اتوماتيك داده ي آزمون نرمم افزار با تمركز بر معيار پوشش مسير و با استفاده از يك الگوريتم تكاملي تقليدي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, حسن حقيقي
Mohammad Mehdi Esnaashari, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : اميرحسين دميا

تاریخ:

بهبود عملكرد عامل يادگيري تقويتي مبتني برA3C بهبود يافته در انجام ريز بازي هاي استاركرفت 2

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : خشايار غفاري حسيني

تاریخ:

مكانيزم شناسايي بات نت بر پايه رفتار شبكه و براساس روش بهينه سازي PSO و الگوريتم MEANS - K

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مجتبي جمشيدي سوييني

تاریخ:

ارائه روشي براي اولويت بندي بازپخش تجربه بر اساس كنجكاوي در الگوريتم HER

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : منوا بدروسيان

تاریخ:

كاهش تاخير سرويس دهي در محيط مه از طريق استقرار پوياي سرويسها به كمك الگوريتم هاي هوش جمعي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مريم سادات نوابي قمصري

تاریخ:

جايگذاري تطبيق پذير سرويس درمه با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : حامد منصوري

تاریخ:

تشخيص مسيرهاي غير قابل اجرا در آزمون نرم افزار با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مجيد فيضي

تاریخ:

استفاده از تكامل عصبي عميق جهت انجام معاملات خودكار در بازار بورس نيويورك

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سامان سراجيان

تاریخ:

رساله دكتري

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : محمد حسن نتاج صلحدار

تاریخ:

تشخيص ناهنجاري بر روي جريان هاي داده اي عظيم با استفاده از الگوريتم تشخيص ناهنجاري محلي افزايشي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مهدي همتي

تاریخ:

انتخاب خودكار الگوريتم خوشه بندي در پردازش جريان هاي داده در كاربردهاي اينترنت اشياء

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : آرمين افتخاري

تاریخ:

يك رويكرد جديد مبتني بر الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات براي دسته بندي داده اهي پزشكي با ابعاد بالا

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : سيدعماد كاظمي

تاریخ:

كنترل نرخ ايجاد تراكنش در شبكه اينترنت اشياء مبتني بر گراف جهت دار غير مدور با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : فاطمه تركي

تاریخ:

بهبود تابع پاداش در يادگيري تقويتي معكوس مبتني بر گراف با استفاده از شبكه هاي عصبي گرافي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : محمدعمار ابوكلام

تاریخ:

نام اساتید:
نام دانشجو :