تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

پيش بيني توزيع شده مكان مناسب جهت قرارگيري كنترلرها در شبكه هاي SDN با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, فرشاد صفائي سمناني
Mohammad Mehdi Esnaashari, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : محمدامين اميني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

توليد اتوماتيك داده ي آزمون نرمم افزار با تمركز بر معيار پوشش مسير و با استفاده از يك الگوريتم تكاملي تقليدي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, حسن حقيقي
Mohammad Mehdi Esnaashari, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : اميرحسين دميا

تاریخ:

بهبود عملكرد عامل يادگيري تقويتي مبتني برA3C بهبود يافته در انجام ريز بازي هاي استاركرفت 2

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : خشايار غفاري حسيني

تاریخ:

مكانيزم شناسايي بات نت بر پايه رفتار شبكه و براساس روش بهينه سازي PSO و الگوريتم MEANS - K

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مجتبي جمشيدي سوييني

تاریخ:

ارائه روشي براي اولويت بندي بازپخش تجربه بر اساس كنجكاوي در الگوريتم HER

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : منوا بدروسيان

تاریخ:

كاهش تاخير سرويس دهي در محيط مه از طريق استقرار پوياي سرويسها به كمك الگوريتم هاي هوش جمعي

نام اساتید: محمدمهدي اثني عشري
Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مريم سادات نوابي قمصري