تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مطالعه يونسفر با استفاده از مشاهدات نسل جديد تداخل سنجي طول بازهاي بسيار بلند

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, يزدان عامريان, سعيد فرزانه, يزدان عامريان
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : قدسيه مطلق زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

كشف درخشش هاي يونسفري به صورت نزديك به آني با استفاده از داده هاي ژئودتيك فضايي

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, بهزاد وثوقي, سعيد فرزانه, بهزاد وثوقي
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Behzad Vosoghi, , Behzad Vosoghi
نام دانشجو : عليرضا عتباتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

مطالعه تعامل يونسفر پايين و تروپسفر با استفاده از روشهاي ژئودزي فضايي

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, يزدان عامريان, محمدعلي شريفي, يزدان عامريان
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : ياسر رحماني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

امكان سنجي استفاده از تكنيك سنجش بازتاب سيگنال هاي سيستم هاي تعيين موقعيت جهاني جهت برآورد پارامترهاي يونسفري

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, يزدان عامريان, يحيي جمور, يزدان عامريان
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : محمدرضا گنجه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

كشف اثر درخشش يونسفري بر مدلهاي يونسفر با استفاده از روشهاي ژئودتيك فضايي

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, يزدان عامريان, يحيي جمور, يزدان عامريان
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : سحر صبح خيز ميان دهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مدلسازي منطقه اي چگالي الكتروني يونسفر با تلفيق تكنيكهاي مختلف ژئودتيك فضائي

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, مسعود مشهدي حسين علي, سعيد فرزانه, مسعود مشهدي حسين علي
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سعيد زارع رشكوئيه

تاریخ:

امكان سنجي مدلسازي يونسفر بر پايه مشاهدات فعلي و آتي سنجش بازتاب سيستمهاي ماهواره اي ناوبري جهاني

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : حميد داودي

تاریخ:

مطالعه اثر بلاياي طبيعي بر روي تروپسفربا استفاده از روشهاي ژئودزي ماهواره اي

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : سيدحامد مقيمي

تاریخ:

مطالعه تغييرات پارامترهاي يونوسفري ناشي از تعاملات يونوسفر- تروپوسفر با استفاده از روشهاي ژئودزي فضايي

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : زهرا فرودي