مشخصات فردی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: علی زاده الیزئی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: alizadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadMahdiAlizadehElizei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری