مقايسه مجموع الكترونهاي آزاد بدست آمده از مشاهدات هموار شده GNSS و نتايج نرم افزار GPS Toolkit

نام اساتید: محمد مهدي علي زاده اليزئي, يزدان عامريان
Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, Yazdan Amerian
نام دانشجو : سيددانيال عبدالهي اسكندر