از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه ماشين مخصوص

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي محركه هاي الكتريكي

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

مدير گروه قدرت