سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

ماشين الكتريكي دو روتوره براي استفاده در خودروهاي برقي و ژنراتورهاي بادي

Double Rotor Electrical Machine for Electric Vehicles and Wind Generation

همکاران: محمدمهدي درخشاني, محمد اردبيلي
موضوع : طراحي و ساخت ماشين الكتريكي دو روتوره
Design and Manufacturing of Double Rotor Electrical Machine