مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: اردبیلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ardebili@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadArdebili


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق و هسته های ترانسفورماتور

گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی

واحد سازمانی: مهندسی برق