تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

تشخيص مغناطيس زدايي در يك ماشين سنكرون مغناطيس دائم با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : پدرام قصيري دربنده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

طراحي بهينه ماشين ورنير آهنرباي دائم براي درايو مستقيم در توربين بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : سوسن كتابدار

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

" طراحي بهينه و شبيه سازي يك ژنراتور بادي آهنرباي دائم شار سوئيچي محوري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده, حسين حيدري
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh,
نام دانشجو : شاهين اشكان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

طراحي بهينه و شبيه سازي موتور PM ورنير شارمحوري

نام اساتید: محمد اردبيلي, علي اصغر رضي كاظمي, ابوالفضل واحدي, علي اصغر رضي كاظمي
Mohammad Ardebili, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : سيروس جليليان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

طراحي بهينه و شبيه سازي موتور ورنير با آهنرباي دائم فريت و مقايسه آن با موتور آهنرباي دائم نئوديميم داخلي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده, ابوالفضل واحدي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh,
نام دانشجو : محمد سياه تيري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

طراحي بهينه و شبيه سازي يك ژنراتور بادي اهنرباي دائم شار سوئيچي

نام اساتید: محمد اردبيلي, شكرالله شكري كجوري, ابوالفضل واحدي, شكرالله شكري كجوري
Mohammad Ardebili, Shokrollah Shokri Kojori, , Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : عيسي قيصري راكه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

طراحي بهينه و شبيه سازي يك موتور آهنرباي دائم فريت شار سوئيچي براي خودروي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, جواد شكرالهي مغاني, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, , Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : اعظم مختاري مباركه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

طراحي بهينه و ساخت موتور آهنرباي دائم ساندويچي شار سوئيچي محوري براي خودروي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, ابراهيم افجه اي, ابوالفضل واحدي, ابراهيم نديمي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, , , Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : جواد رحماني فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

طراحي بهينه، شبيه سازي و شناسايي خطاي مغناطيس زدايي در يك ژنراتور سنكرون خطي مغناطيس دائم

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده, ابوالفضل واحدي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh,
نام دانشجو : پدرام قصيري دربنده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

طراحي و شبيه سازي يك موتور آهنرباي دائم شار سوئيچي با استاتور دوگانه براي خودروي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده, ابوالفضل واحدي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh,
نام دانشجو : سياوش آسيابان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

طراحي و شبيه سازي يك موتور آهنرباي دائم شار محوري بدون يوغ با آرميچر قطعه بندي شده درايو مستقيم براي خودروي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي, صادق شاملو, صادق شاملو, جلال نظرزاده
Mohammad Ardebili, Sadegh Shamlou, Sadegh Shamlou,
نام دانشجو : امير اكبري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طراحي بهينه و آناليز يك موتور آهنرباي دائم شار سوئيچي براي خودروهاي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي, شكرالله شكري كجوري, حسين حيدري, شكرالله شكري كجوري
Mohammad Ardebili, Shokrollah Shokri Kojori, , Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : مهدي محمدپورفرشچي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي بهينه و ساخت يك ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم شار محوري بدون يوغ درايو-مستقيم جهت استفاده در نيروگاه بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, جعفر ميلي منفرد, حميد لساني, علي رضا فاتحي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, , , Alireza Fatehi
نام دانشجو : سعادت جمالي آرند

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

طراحي بهينه، شبيه سازي و ساخت يك موتور- ژنراتور دوروتوره براي خودروي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي, صادق شاملو, صادق شاملو, جواد مغاني
Mohammad Ardebili, Sadegh Shamlou, Sadegh Shamlou,
نام دانشجو : محمدمهدي درخشاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي بهينه و شبيه سازي يك ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم شار عرضي براي اتصال مستقيم به توربين بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي, حسين حيدري
Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki,
نام دانشجو : امين مرادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طراحي بهينه و شبيه سازي يك موتور مغناطيس دائم بااستاتوردوگانه براي خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده, ابوالفضل واحدي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh,
نام دانشجو : كيوان منصوري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

طراحي بهينه و ساخت موتور سنكرون شار محوري بدون آهنرباي دائم با سيم بندي ميدان DC متمركز روي استاتور

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, علي رضا فاتحي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Alireza Fatehi
نام دانشجو : وحيد نائيني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

توسعه روش بازسازي ميدان به منظور مدلسازي سه بعدي موتور مغناطيس دائم شار محوري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, شكرالله شكري كجوري, علي رضا فاتحي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Shokrollah Shokri Kojori, Alireza Fatehi
نام دانشجو : احسان آجيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

طراحي بهينه و شبيه سازي موتور شار محوري مغناطيس دائم با كنترل شار براي استفاده در خودروهاي برقي و تركيبي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : فرشاد كياني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

طراحي بهينه و آناليز ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم روتور بيروني براي توربين هاي بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Mohammad Ardebili, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : احمدرضا محبتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

طراحي و شبيه سازي يك ژنراتور بادي سنكرون آهنرباي دائم با استاتور دوگانه

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : حسين گردي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

مدلسازي، كنترل و شبيه سازي مبدل بوست اينترليو با بالابرنده ولتاژ خازني

نام اساتید: محمد اردبيلي, احمد رادان, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Ahmad Radan, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : عباس مجيدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

طراحي و شبيه سازي ژنراتور PM تحريك دوگانه ي سرعت پايين با برجستگي دوطرفه براي توربين بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : مهران كريمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

طراحي و شبيه سازي يك ژنراتور رتور بيروني با تحريك دوگانه براي استفاده در انرژي باد

نام اساتید: محمد اردبيلي, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Mohammad Ardebili, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمدرضا داستاني اول بجندي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي ژنراتور DC بدون جاروبك با برجستگي دوطرفه و سرعت پايين براي توربين بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : مظهر خسروي قشلاق

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

شبيه سازي و كنترل ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم همراه با z-source npc inverter متصل به شبكه به منظور استخراج ماكزيمم توان

نام اساتید: علي عابديني, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي, محمد اردبيلي
Ali Abedini, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : بهروز محمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

طراحي و شبيه سازي يك موتوربدون جاروبك دو تحريكه ي PM با برجستگي دو گانه

نام اساتید: محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : عليرضا غفاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

شبيه سازي سيستم ذخيره سازي انرژي چرخ طيار در نيروگاه بادي با استفاده از مبدل ماتريسي

نام اساتید: محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : فاطمه مرداني بروجني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

طراحي و شبيه سازي يك ژنراتور آهنرباي دائم شار محور 1kw و 100rpm براي اتصال مستقيم به توربين بادي به منظور حصول ولتاژ DC

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : نرگس تاران

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي بهينه و آناليز يك موتور PMبدون جاروبك DC شار محوري براي خودروي الكتريكي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدمهدي جعفري شياده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

طراحي بهينه و آناليز يك ژنراتور سنكرون سه فاز بادي شارمحوري با آهنرباي دائم به روش اجزاي محدود سه بعدي

نام اساتید: محمد اردبيلي, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : راضيه پرموزه نويري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

طراحي بهينه و ساخت حسگر الكترومغناطيسي موقعيت زاويه اي با استفاده از سلسين هاي 90 درجه رزولور با هدف كاهش اثرپذيري خطاي موقعيت

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : فريد توتونچيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

محاسبه و تحليل توزيع نيرو در فاصله هوايي نامتقارن يك موتور القايي سه فاز با استفاده از روش المان محدود

نام اساتید: محمد اردبيلي, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Mohammad Ardebili, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : جواد رحماني فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي و شبيه سازي كاربرد مبدل ماتريسي براي كنترل مستقيم توان در ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه

نام اساتید: احمد رادان, محمد اردبيلي, علي عابديني, علي عابديني
Ahmad Radan, Mohammad Ardebili, Ali Abedini, Ali Abedini
نام دانشجو : هديه موقرنژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

استفاده از يك سيستم چند عاملي براي كنترل شبكه هوشمند در يك محيط شبيه سازي شده

نام اساتید: مسعود علي اكبرگلكار, محمد اردبيلي, سيدمسعود مقدس تفرشي, سيدمسعود مقدس تفرشي
Masoud Aliakbar Golkar, Mohammad Ardebili, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi, Seyed Masoud Moghaddas Tafreshi
نام دانشجو : مجيد بياباني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

محاسبه ميزان تلفات در استفاده از C-Shape در انتهاي شينه هاي استاتور و تغييرات لازم جهت كاهش اين تلفات

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : موسي افراسيابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۷

طراحي و شبيه سازي يك سوئيچ باز شونده سريع براي توليد پالس ولتاژ با دامنه100Kv و زمان صعود كمتر از 300ns روي يك بار 10 اهمي از طريق يك منبع ذخيره سلفي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : داريوش رضايي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

طراحي و مدل سازي يك نمونه ترانسفورماتور كابلي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : فرزاد كريم زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۷

بررسي تاثير شرايط محيطي متفاوت برمشخصات ژنراتور و ارائه راهكار اعمال اين شرايط

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : ميلاد مقسم حميدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

ً طراحي و شبيه سازي موتور رلوكتانسي خطي سه فاز با مغناطيس دائم

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : سعيد دارابي

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري بدون حسگر موتور سنكرون مغناطيس دائم بر اساس مشاهده گر فيلتر كالمن بسط يافته

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : محمدهادي كريمي گركاني

تاریخ:

مدلسازي ترانس به روش مك..

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : ياسر كاردل

تاریخ:

كنترل بدون سنسور سرعت..

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : عليرضا قرباني بنفشه درق

تاریخ:

تحليل ژنراتورهاي دابل فلد...

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : پيمان منصور حسيني

تاریخ:

حلقه هيسترزيس در ترانسهاي جريان...

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : بهزاد حيدري

تاریخ:

بهينه سازي پارامترهاي طراحي آي - پي-ام-اس-ام..

نام اساتید: شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : حميدرضا ايزدفر

تاریخ:

طراحي پاورفرمر 25 MVA و 63 KV

نام اساتید: محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني
Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : مهدي طاهرزاده

تاریخ:

طراحي بهينه و ساخت موتور شار محوري مغناطيس دائم جهت استفاده در خودروي الكتريكي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيداصغر غلاميان سرحمامي

تاریخ:

مدل سازي حرارتي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني با استفاده از روش اجزاء محدود ( FEM )

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محسن محمدي

تاریخ:

مدل سازي و شبيه سازي ماشين شار محور به روش مدار معادل مغناطيسي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي جعفري

تاریخ:

كنترل بدون سنسور ماشين BLDC در سرعت هاي پايين

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدمهدي مزين

تاریخ:

مدلسازي انواع خطاهاي سيم بندي استاتو ژنراتور سنكرون 263 مگاولت آمپري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيروس همتي

تاریخ:

ترانسفورماتورهاي خشك از نوع كابلي

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : كاوه اهنين پژوه

تاریخ:

بررسي امكان سنجي تبديل سيستم ژنراتورهاي 200 MVA زيمنس به نوع Brushless

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي خردنيا

تاریخ:

كنترل برداري موتور شار محور با استفاده ازمبدلهاي چند سطحي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : احمد مرادي

تاریخ:

كنترل بدون حسگر موقعيت و سرعت موتورهاي شار محوربه روش كنترل برداري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي فدائي ابرس

تاریخ:

مدلسازي و شبيه سازي ژنراتور نمونه با در نظر گرفتن اثر اشباع

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : رضا هنرمند

تاریخ:

طراحي بهينه يك موتور سنكرون سه فاز با آهنرباي دائم با كمترين گشتاور دندانه اي و بيشترين راندمان

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : فريد قياسي

تاریخ:

طراحي بهينه و ساخت موتور آهنرباي دائم با شار معكوس شونده براي خودروي برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : محمد اميريان

تاریخ:

طراحي بهينه، شبيه سازي و ساخت يك موتو رلوكتانسي سنكرون

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : حسين گردي

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي يك ژنراتور بادي آهنرباي دائم شار سوئيچي محوري

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : اميد حق پرست

تاریخ:

ارائه روش و بهبود كاليبراسيون براي اندازه گيري بر خط تخليه جزئي در عايق ترانسفورمر با استفاده از سنسورهاي UHF

نام اساتید: اصغر اكبري ازيراني, محمد اردبيلي
Asghar Akbari Azierani, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : وحيد جواندل اجيرلو

تاریخ:

طراحي شبيه سازي و ساخت يك ژنراتور القايي دوسو تغذيه بدون جاروبك سه فاز براي كاربرد در توربين هاي بادي

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : مهدي نظري

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي يك موتور آهنرباي دايم ورنير خطي

نام اساتید: محمد اردبيلي, محمدمهدي درخشاني
Mohammad Ardebili, Mohammadmehdi Derakhshani
نام دانشجو : رضا جعفري

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي يك موتور رلوكتانسي ورنير براي خودرو برقي

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : لادن نصيري ضيائي

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي موتور رتور بيروني شار سوئيچ شونده آهنرباي دائم براي خودروهاي الكتريكي

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : امير ابراهيمي شوهاني

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي يك موتور ورنير آهنرباي دائم روتور بيروني

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : حامد خليل نسب

تاریخ:

طراحي بهينه شبيه سازي و تحليل موتور آهنرباي دائم شار سوئيچي با تحريك دوگانه

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : سپيده حاجي تبار

تاریخ:

طراحي بهينه و شبيه سازي يك موتور شار سوئيچي آهنربا دائم خطي

نام اساتید: محمد اردبيلي
Mohammad Ardebili
نام دانشجو : مهسا فيضي شهريور