از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تا تاریخ :

معاون پژوهشي و فناوري دانشكده مهندسي مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

معاون اداري ومالي دانشكده مكانيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

عضو شوراي فناوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه