محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

مدل سازي و بهينه كردن مسير حركت در دستگاه چاپگر سه بعدي با دو اكسترودر مستقل از هم

نویسندگان: مهران باغ گلشني, ياسمن فرحناك مجد, مهرداد كازروني

Mehran BaghGolshani, Yasaman Farahnak majd, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: شانزدهمين همايش ملي و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليد

ICME 2019

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

طراحي و بهينه سازي هندسي محفظه دمايي با بررسي رفتار ترموالكتريكي

نویسندگان: پارسا رضائي, مهرداد كازروني

Parsa Rezaie, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: بيست و هفتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

27th Annual International conference of Iranian society mechanical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

شناسايي ضرايب نظرات خبرگان در يك سيستم ارزيابي عملكرد توليد ناب با استفاده از روش تاپسيس فازي

نویسندگان: ياشار علومي, مهرداد كازروني

Yashar Oloumi, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي تازه يافته ها در مديريت و صنايع با تاكيد بر كار آفريني در صنايع

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

شناسايي ضرايب نظرات خبرگان در يك سيستم ارزيابي علمكرد توليد ناب با استفاده از روش تاپسيس فازي

نویسندگان: ياشار علومي, مهرداد كازروني

Yashar Oloumi, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي تازه يافته ها در مديريت و صنايع با تاكيد بر كار آفريني در صنايع

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

نویسندگان: مهرداد كازروني

Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

International Conference on Management and Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

معرفي معيارهاي كاربردي براي شناسايي و انتخاب ERP مناسب با سازمان

نویسندگان: كاظم مشهدي آل, افشين كازروني, مهرداد كازروني

, , Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰

متدولوژي مديريت اقلام در سطح سازمان هاي هلدينگ

نویسندگان: افشين كازروني, مهرداد كازروني

, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: اولين كنفرانس سازمان هاي هلدينگ

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰

طراحي راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات جهت استقرار ERP در سازمان هاي هلدينگ

نویسندگان: افشين كازروني, مهرداد كازروني

, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: اولين كنفرانس سازمان هاي هلدينگ

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

زمينه سازي مناسب براي اجراي ERP در سازمان هاي توليدي

نویسندگان: مهرداد كازروني, افشين كازروني

Mehrdad Kazerooni,

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

متدولوژي طراحي ماژولار در يكپارچه سازي مديريت تجهيزات

نویسندگان: افشين كازروني, مهرداد كازروني

, Mehrdad Kazerooni

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۰۴

طراحي خط مونتاژ سيستم پرتاب يك نوع موشك خاص

نویسندگان: مهدي ظهور, مهرداد كازروني, عبدالرضا براتي مشهدي

Mehdi Zohoor, Mehrdad Kazerooni,

عنوان همایش: دهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۰۴

سيستم خبره طراحي قالب هاي فرم ورق

نویسندگان: مهدي ظهور, مهرداد كازروني, مهدي فرجي

Mehdi Zohoor, Mehrdad Kazerooni,

عنوان همایش: دهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك