شبيه سازي عملكرد شبكه هاي بي سيم مش

نام اساتید: سعدان زكائي, سيدآرش احمدي, مهرداد اردبيلي پور
Saedan Zokaei, Seyed Arash Ahmadi, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محسن قسيمي

پياده سازي كدينگ گفتار MELP بر روي برد C6416 DSK با استفاده از نرم افزار LABVIEW

نام اساتید: داود آسماني, داود ميرزاحسيني, مهرداد اردبيلي پور
Davood Asemani, Davood Mirzahosieni, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : ارد رئيسي

شبيه سازي و بهبود عملكرد مخابرات MIMO در كانال محوشدگي با استفاده از خواص ماتريسهاي چند جمله اي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري, داود ميرزاحسيني
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : مصطفي دارابي

شبيه سازي و تخصيص توان در شبكه هاي بي سيم چند كاربره

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, داود ميرزاحسيني, مريم اميرمزلقاني
Mehrdad Ardebilipour, Davood Mirzahosieni, Maryam Amir Mazlaghani
نام دانشجو : سعيد حاجي زاده

ارائه روشي امن و ناشناس براي ايجاد شبكه هاي مجازي شده خصوصي بر اساس مكانيزم شبكه هاي پوششي نقطه به نقطه

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمديوسف درماني
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمد قراچورلو

بررسي ، تحليل و مقايسه روش هاي مسير يابي پيشرفته

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, داود ميرزاحسيني
Mehrdad Ardebilipour, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : علي سليماني باغشاه

شبيه سازي و تحليل عملكرد همزمان اوليه گيرنده طيف گسترده دنباله مستقيم با داده مدوله شده PSK

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, داود ميرزاحسيني
Mehrdad Ardebilipour, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : حميد فلكي ايلخچي

شبيه سازي مخابرات طيف گسترده در سيستم CDMA فروسو 3 كاناله

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, سيدآرش احمدي
Mehrdad Ardebilipour, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : پيمان رستمي آبندانسري

مقايسه و شبيه سازي عملكرد رادارهاي رديابي اسكن مخروطي و مونو پالس در محيط هاي تداخلي جمر

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, سيدآرش احمدي
Mehrdad Ardebilipour, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : عليرضا پورافضل

تحليل و شبيه سازي عملكرد مدولاسيون سلسله اي براي منظومه هاي M-PAM و M-QAM در شبكه هاي مخابرات بي سيم

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, سيدآرش احمدي
Mehrdad Ardebilipour, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : سيدحسين حسيني فخر

ارسال تصوير و ويدئو در شبكه مخابرات با استفاده از مدولاسيون سلسله اي

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, لطف اله بيگي
Mehrdad Ardebilipour, Lotfolah Beigi
نام دانشجو : عليرضا محمدحسيني

شبيه سازي و مقايسه روش هاي طراحي سيگنال حوزه ي زمان با چگالي طيف توان دلخواه

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, لطف اله بيگي
Mehrdad Ardebilipour, Lotfolah Beigi
نام دانشجو : محمدامين سعيدي

پيش كدگذاري و بهينه سازي توان در سيستم غير سلولي چند ورودي چند خروجي عظيم

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمود احمديان عطاري
Mehrdad Ardebilipour, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : ياسمن خرسندمنش

سنجش طيف هميار با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : ميلاد عباسي گيلانده

تخمين آفست فركانسي در سيستم هاي دسترسي چندگانه OFDMA با استفاده از سنجش فشرده

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور, محمدعلي سبط
Mehrdad Ardebilipour, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : محمدمهدي فريدوني

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي احتمال خطا در مدولاسيون هاي ديجيتال همدوس و مقايسه آنها

نام اساتید: مهرداد اردبيلي پور
Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : حسين محمدي فيروزجايي