مشخصات فردی

نام: مهرداد

نام خانوادگی: اردبیلی پور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mehrdad@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MehrdadArdebilipour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق