سال: ۱۳۹۶

شبكه هاي سلول كوچك (فمتوسل)

نویسندگان: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزا حسيني
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۱۰۶۹