طراحي و پياده سازي فرستنده پالسي VHF

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني, هوشنگ حسيبي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni, Houshang Hassibi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : سيدمحمدرضا فاطمي

طراحي و پياده سازي يك سيستم WSN بر اساس پروتكل Zigbee

نام اساتید: داود ميرزاحسيني, مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي, مهنوش معتمدي آذري
Davood Mirzahosieni, Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi, Mahnoosh Motamedi Azari
نام دانشجو : عليرضا ابراهيمي

طراحي وشبيه سازي يك تقويت كننده LNA جهت استفاده از سيستم UWB

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني, حسين شمسي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni, Hossein Shamsi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مژگان مازوچي

طراحي وپياده سازي دستگاه تبخير سنج الكترونيكي

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني, حسين شمسي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni, Hossein Shamsi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه قاسمي

ساخت و طراحي فرستنده و گيرنده FM باكمك نرم افزار ADS

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني, علي خالقي, سيدآرش احمدي
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni, Ali Khaleghi, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : مريم اسدالهي

طراحي و شبيه سازي سيستم مخابراتي - الكترونيكي شارژ بي سيم موبايل با امواج زائد محيط به كمك طيف سنجي

نام اساتید: داود ميرزاحسيني, مهدي احسانيان مفرد, سيدآرش احمدي
Davood Mirzahosieni, Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Arash Ahmadi
نام دانشجو : عليرضا مالكي

بررسي و تحليل مدارات آنالوگ درباندتراهرتز وموجهاي ميليمتري با استفاده از ترانزيستورهاي كربني

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, داود ميرزاحسيني
Mahdi Ehsanian Mofrad, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : سياوش مقدمي